Regulamin

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin określa zasady, zakres i warunki korzystania ze strony internetowej Therapify.ai (dalej również jako Strona) i usług świadczonych przez Administratora za pośrednictwem Strony.
 2. Właścicielem i Administratorem Strony jest THERAPIFY LIMITED z siedzibą w Warwick (Innovation Centre Gallows Hill; Warwick, England CV34 6UW), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców dla Anglii i Walii pod numerem 12097631 (dalej również jako Administrator).

II. KORZYSTANIE ZE STRONY

 1. Ze Strony można korzystać poprzez sieć Internet poprzez przeglądarki internetowe aktualne dla systemów operacyjnych MacOS oraz Windows (tyczy się to tylko i wyłącznie wersji systemu wspieranych przez firmy je dostarczające).
 2. Korzystanie ze strony jest bezpłatne.
 3. Usługa świadczona za pośrednictwem Strony polega na prezentacji aplikacji mobilnej Therapify (dostępnej na platformach App Store oraz Google Play), artykułów na blogu o charakterze psychoedukacyjnym, firmy Therapify LTD oraz umożliwienie kontaktowania się z przedstawicielami Therapify LTD użytkownikom zarówno (opisanej w niniejszym punkcie) aplikacji mobilnej oraz Strony.
 4. Korzystając ze strony Użytkownik akceptuje zapisy zawarte w Polityce Prywatności oraz niniejszym Regulaminie.
 5. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania ze Stronyw sposób zgodny z obowiązującym prawem, normami społecznymi i obyczajowymi oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu. Niedopuszczalnym jest udzielanie za pośrednictwem Strony wszelkiego rodzaju porad medycznych (przykładowo w komentarzach na Stronie). Tego rodzaju publikacje będą natychmiast kasowane ze Strony.
 6. Zakazuje się także dostarczania i rozpowszechniania przez Użytkowników w Strony treści bezprawnych – w szczególności treści i/lub odnośników (przykładowo w komentarzach na Stronie):
  1. naruszających prawa i dobra osób trzecich,
  2. wzywających do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej, kulturowej oraz dotyczącej orientacji seksualnej,
  3. propagujących pornografię i przemoc,
  4. reklamowych,
  5. niezgodnych z zasadami powszechnie przyjętymi w społeczności internetowej.
 7. Świadczenie Usług polegających na umożliwieniu Użytkownikowi dostępu do treści znajdujących się na Stronie odbywa się na czas używania Strony przez Użytkownika. Zaprzestanie świadczenia usług następuje z chwilą zaprzestania korzystania ze Strony.  Użytkownik ma prawo do zaprzestania korzystania ze Strony dowolnym momencie.
 8. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za błędne działanie systemów telekomunikacyjnych oraz oprogramowania (innego niż Strona) zainstalowanego na Urządzeniu Użytkownika.
 9. Koszty transmisji danych wymaganych do pobrania, instalacji, uruchomienia i korzystania ze Strony pokrywają jej Użytkownicy we własnym zakresie, na podstawie umów zawartych z operatorami telekomunikacyjnymi lub innymi dostawcami usług internetowych. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za jakąkolwiek odpłatność z tytułu wykorzystania transmisji danych, niezbędnego do korzystania ze Strony. Operator zaleca Użytkownikom Strony korzystanie z funkcji systemu operacyjnego polegających na pomiarze ilości przesyłanych danych.

III. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

 1. Oprogramowanie w zakresie Strony, jego nowe wersje, modyfikacje oraz wszelkie jego aktualizacje, adaptacje oraz inne zmiany wraz z kodem źródłowym, a także materiały i informacje, logotypy, elementy graficzne, znaki towarowe stanowią przedmiot autorskich praw majątkowych i prawa te podlegają ochronie na zasadach określonych w przepisach prawa powszechnie obowiązujących, w szczególności w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 2. Użytkownik nie ma prawa do dekompilacji w stosunku do udostępnionej mu Strony ani do dokonywania jakichkolwiek innych czynności związanych z nieautoryzowanym dostępem do zawartości baz danych.

IV. REKLAMACJE

 1. Użytkownikowi Strony przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sprawach związanych z funkcjonowaniem Strony, a także w związku z wykonywaniem usług w ramach zawartej umowy z Administratorem.
 2. Reklamację składa się drogą elektroniczną: hello@therapify.eu.
 3. Reklamacja powinna zawierać następujące informacje:
  1. oznaczenie Użytkownika,
  2. opis nieprawidłowości,
  3. termin wystąpienia i czas trwania nieprawidłowości,
  4. ewentualnie zrzuty z ekranu urządzenia wskazujące na błędy lub prawidłowości w funkcjonowaniu
 4. Administrator rozpatrzy reklamację w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania.
 5. Administrator może zwrócić się do Użytkownika z prośbą o dodatkowe wyjaśnienia lub informacje.
 6. Administrator zastrzega prawo wydłużenia terminu na rozpatrzenie reklamacji w przypadku konieczności uzyskania dodatkowych wyjaśnień lub informacji od Użytkownika oraz z przyczyn nie zależnych od administratora (na przykład awaria sieci internetowej, siła wyższa).
 7. Użytkownik wyraża zgodę na udzielenie przez Administratora odpowiedzi na reklamację w formie elektronicznej na wskazany adres poczty elektronicznej. Administrator udzieli odpowiedzi na reklamację w formie pisemnej, w przypadku żądania Użytkownika udzielenia odpowiedzi na reklamację w formie pisemnej.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejszy regulamin jest regulaminem w rozumieniu art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym zwłaszcza ustawy Kodeks cywilny, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz przepisów o ochronie danych osobowych.
 3. Administrator ma prawo w każdej chwili, bez podania przyczyny, wyłączyć lub ograniczyć dostęp do Stronyw celu wprowadzenia ulepszeń lub przeprowadzenia koniecznych prac lub aktualizacji. Przerwy techniczne w działaniu Strony nie stanowią podstawy powstania roszczeń ze strony Użytkownika lub innych osób trzecich.
 4. Regulamin dostępny jest w sposób nieodpłatny za pośrednictwem Strony.
 5. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w dowolnym czasie. O zmianach Regulaminu Użytkownicy zostaną poinformowani z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem na adresy e-mail (jeśli takowe zostały podane w czasie korzystania z usług na Stronyprzez Użytkownika oraz zgoda na ich przechowywanie przez Therapify LTD jest w mocy), a także przy pierwszym uruchomieniu Stronyspecjalnym powiadomieniem o zmianie Regulaminu. Zmiany obowiązują od momentu wskazanego w powiadomieniu o zmianie Regulaminu (który nie może nastąpić wcześniej niż w terminie 7 dni). Zmiany uważane się za zaakceptowane przez Użytkownika z chwilą rozpoczęcia dalszego korzystania przez niego ze Strony po wejściu zmian w życie. Administrator będzie rozpowszechniał informację o zmianach w regulaminie Strony przez 14 dni od wprowadzenia ich w życie.
 6. Regulamin obowiązuje od dnia 1 września 2019 roku.

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie oznacza, że akceptujesz naszą politykę prywatności.