Regulamin świadczenia Usług przez Therapify 

- Program Therapify dla Firm -

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa prawa i obowiązki Przedsiębiorcy, Usługodawcy oraz Użytkownika, w tym zasady i warunki świadczenia przez Usługodawcę usług w ramach Programu Therapify dla Firm. 

 2. Do korzystania przez Użytkownika z Programu Therapify dla Firm zastosowanie ma Regulamin świadczenia usług przez Therapify dla Pacjenta z odrębnościami wynikającymi z niniejszego Regulaminu.

 3. Usługodawca udostępnia Użytkownikom Platformę Therapify oraz Aplikację. Za pomocą Platformy, Usługodawca świadczy usługi rozwojowe polegające na konsultacjach psychoterapeutycznych. Inne usługi wskazane w Cenniku, w zależności od wybranego Pakietu, mogą być świadczone za pośrednictwem Platformy, Aplikacji lub w inny, ustalony indywidualnie z klientem sposób, w tym za pośrednictwem uzgodnionych przez strony środków komunikacji zdalnej.

 4. Poniższe pojęcia użyte w Regulaminie należy rozumieć następująco:

  1. Therapify lub Usługodawca - THERAPIFY LIMITED z siedzibą w Warwick (Innovation Centre Gallows Hill; Warwick, England CV34 6UW), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców dla Anglii i Walii pod numerem 12097631, e-mail: hello@therapify.eu, realizująca Usługi opisane w Regulaminie;

  2. Partner – przedsiębiorca, prowadzący działalność gospodarczą w dowolnej formie prawnej, przystępujący do Programu Therapify dla Firm;

  3. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia Usług przez Therapify – dla Przedsiębiorcy - określający prawa i obowiązki Przedsiębiorcy i Usługodawcy;

  4. Program Therapify dla Firm – ogół usług świadczonych przez Usługodawcę na rzecz Partnerów oraz Użytkowników, na podstawie niniejszego Regulaminu, Cennika oraz Zamówienia, zróżnicowany w zależności od wybranego Pakietu;

  5. Platforma Therapify- serwis internetowy, dostępny pod adresem www.therapify.eu  za pomocą którego Użytkownik ma możliwość zamawiania i odbywania Sesji współfinansowanych lub finansowanych przez Partnera oraz komunikowanie się ze Specjalistami;

  6. Aplikacja – aplikacja mobilna Therapify, za pośrednictwem której Użytkownik może skorzystać z ćwiczeń CBT oraz psychoedukacyjnych, wedle zaleceń Specjalisty oraz  kontaktować się ze Specjalistą za pomocą chatu;

  7. Formularz Zamówienia – formularz, udostępniany Partnerowi przez Therapify w formie dokumentowej, w tym poprzez w formie załącznika nr 2 do Regulaminu,  zawierający co najmniej dane Partnera, zakres zamawianych usług oraz budżet Partnera. Zawarcie przez Partnera z Therapify Umowy o świadczenie Usług Therapify dla przedsiębiorców następuje z chwilą akceptacji przez Therapify przesłanego przez Partnera prawidłowo wypełnionego Formularza Zamówienia. Zarówno wypełnienie Formularza Zamówienia jak też akceptacja następować będą w formie dokumentowej tj. poprzez wymianę podpisanych skanów pocztą elektroniczną;

  8. Umowa – umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną, zawierana przez Partnera z Therapify, na zasadach opisanych w Regulaminie;

  9. Użytkownik- osoba fizyczna, będąca pracownikiem lub współpracownikiem Partnera, która korzysta z Platformy lub Aplikacji, bądź zamierza korzystać z Platformy lub Aplikacji;

  10. Specjalista- podwykonawca Therapify, za pomocą którego Therapify świadczy Usługi, będący osobą fizyczną, o odpowiednim wykształceniu, w szczególności psychologicznym lub ekwiwalentnym, uprawniającym do prowadzenia psychoterapii, prowadząca działalność gospodarczą;

  11. Konto - indywidualny profil Użytkownika, zabezpieczony hasłem;

  12. Sesja - usługa rozwoju osobistego świadczona przez Therapify na rzecz Pacjenta przy wykorzystaniu Platformy Therapify, realizowana w formie wideo rozmowy, chyba że Pacjent i Specjalista uzgodnią inną formę, w szczególności spotkanie osobiste;

  13. Porada –usługa świadczona przez Usługodawcę, której celem jest wsparcie Pacjenta w wyborze odpowiedniego Specjalisty.

  14. Usługi- usługa polegająca na prowadzeniu Sesji, świadczona przez Therapify na rzecz Użytkownika, a także pozostałe usługi świadczone na zasadach wskazanych w Regulaminie, Cenniku lub Zamówieniu.

  15. Kalendarz Sesji – funkcjonalność służąca do zarządzania grafikiem pracy Specjalisty, umożliwiająca Pacjentowi dokonanie rezerwacji terminu u Specjalisty przez Internet oraz samodzielne dodawanie terminów dostępnych do zarezerwowania przez Specjalistę.

  16. Pakiet- zasady i warunki obowiązywania opłaty abonamentowej oraz przyznawania i rozliczania Kodów oraz innych usług, szczegółowo wskazane w Cenniku, stanowiącym Załącznik nr 1 do Regulaminu;

  17. Kod- jednorazowy bon o indywidualnym numerze, uprawniający do odbycia Sesji;

  18. RODO - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE L 119, s.1).

  19. Polityka Prywatności – zestaw informacji wymaganych przez przepisy z zakresu ochrony danych osobowych odnoszący się do zasad przetwarzania danych osobowych Użytkownika, Pacjenta, Specjalisty, dostępny pod adresem https://therapify.eu/pl/polityka-prywatnosci/.

 1. Korzystanie z pełnej funkcjonalności Usług dostępnych w ramach Platformy Therapify lub Aplikacji wymaga utworzenia przez Użytkownika Konta - na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie oraz Regulaminie dla Pacjenta. 

 2. Zawarcie Umowy  oznacza, że:

  1. Użytkownik jest uprawniony do samodzielnego utworzenia Konta w ramach organizacji Partnera;

  2. podane przez Partnera dane oraz informacje są prawdziwe i aktualne;

  3. Partner zobowiązuje się do aktualizowania podanych przez siebie danych niezwłocznie po ich zmianie.

§ 2. Zakres Usług oraz warunki techniczne ich świadczenia

 1. Platforma Therapify posiada funkcjonalność umożliwiającą w szczególności: 

  1. zapoznanie się z opublikowanymi treściami, w tym na blogu, 

  2. kontakt z Usługodawcą, w tym umówienie się na Poradę  oraz jej przeprowadzenie,

  3. utworzenie Konta, wyszukanie Specjalisty oraz umówienie się ze Specjalistą na Sesję a także kontakt ze specjalistą.

 1. Aplikacja posiada funkcjonalność umożliwiającą w szczególności:

  1. utworzenie Konta oraz zarządzanie jego ustawieniami;

  2. udostępnienie ćwiczeń CBT lub psychoedukacyjnych;

  3. udostępnienie chatu ze Specjalistą.

 1. Usługodawca może wprowadzić  dodatkowe funkcjonalności w ramach Aplikacji lub Platformy Therapify, określając zasady korzystania z nich bezpośrednio w opisie danej funkcji w Aplikacji lub w ramach Platformy. Szczegółowy zakres usług, dostępnych w ramach Aplikacji, Platformy Therapify, a także usług świadczonych za pośrednictwem podmiotów trzecich (np. zewnętrznych platform szkoleniowych lub narzędzi komunikacyjnych) zależny jest również od wybranego przez Partnera Pakietu. Opis poszczególnych Pakietów z wyszczególnieniem usług dostępnych w ramach każdego z Pakietów znajduje się w Załączniku nr 1 do Umowy- Cenniku. 

 2. Funkcjonalność Aplikacji oraz Platformy Therapify jest stale rozwijana i może ulegać zmianom, o czym Partner będzie na bieżąco informowany.

 3. Korzystanie z pełnej funkcjonalności Platformy Therapify oraz Aplikacji, jest możliwe po spełnieniu przez Partnera oraz Użytkownika następujących warunków technicznych.

  1. korzystanie ze sprzętu mającego zainstalowany najnowszy system operacyjny MacOS, Windows lub Android, a w przypadku Aplikacji – system operacyjny Android 5.0 Lollipop lub nowszy albo, dla systemu iOS, system operacyjny iOS 12.0 lub nowszy,

  2. połączenie z siecią Internet,

  3. posiadanie aktywnego i prawidłowo skonfigurowanego konta poczty elektronicznej (e-mail),

  4. korzystanie z najbardziej aktualnych wersji przeglądarek: Chrome, Safari, Opera, Firefox, Edge,

  5. włączona obsługa JavaScript oraz plików cookie w przeglądarce.

 1. Używanie nieaktualnych systemów operacyjnych lub przeglądarek internetowych może wpłynąć na brak możliwości korzystania lub ograniczoną możliwość korzystania z pełnej funkcjonalności Platformy Therapify lub Aplikacji, a także może uniemożliwić przystąpienie do Programu Therapify dla Firm.

 2. Partner zobowiązany jest do korzystania z Platformy Therapify oraz Aplikacji w sposób zgodny z prawem, dobrymi obyczajami i zasadami współżycia społecznego, mając także na uwadze poszanowanie dóbr osobistych, godności oraz praw własności intelektualnej osób trzecich. Partnera obowiązuje bezwzględny i nieograniczony w czasie i miejscu zakaz dostarczania jakichkolwiek treści o charakterze bezprawnym, w szczególności wzywających do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej, kulturowej oraz dotyczącej orientacji seksualnej, propagujących pornografię i przemoc, reklamowych, niezgodnych z zasadami powszechnie przyjętymi w społeczności internetowej. Poza Sesjami, niedopuszczalnym jest udzielanie za pośrednictwem Platformy Therapify lub Aplikacji wszelkiego rodzaju porad medycznych (w szczególności w komentarzach na Platformie).

 3. Usługodawcy przysługuje prawo zawieszenia świadczenia dostępności Aplikacji lub Platformy Therapify w związku z przeprowadzaniem niezbędnych prac konserwacyjnych lub mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa danych Użytkownika oraz w sposób zapewniający jak najmniejszą uciążliwość dla Partnera oraz Użytkownika (Przerwa techniczna). Przerwa techniczna nie stanowi niewłaściwego wykonania Umowy przez Therapify. 

 4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne występujące w sprzęcie komputerowym, systemie teleinformatycznym oraz infrastrukturze telekomunikacyjnej, z których korzysta Partner lub Użytkownik, a które uniemożliwiają Użytkownikowi korzystanie z Platformy Therapify lub Aplikacji i oferowanych za jego pośrednictwem Usług oraz niedostępności Platformy Therapify lub Aplikacji z powodu siły wyższej. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za błędne działanie systemów telekomunikacyjnych, platform dystrybucji aplikacji mobilnych oraz oprogramowania (innego niż Aplikacja) zainstalowanego na urządzeniu mobilnym Partnera lub Użytkownika.

 5. Koszty transmisji danych wymaganych do pobrania, instalacji, uruchomienia i korzystania z Platformy Therapify lub Aplikacji pokrywa Partner lub Użytkownik we własnym zakresie, na podstawie umów zawartych z operatorami telekomunikacyjnymi lub innymi dostawcami usług internetowych. Partner lub Użytkownik ponosi odpowiedzialność za jakąkolwiek odpłatność z tytułu wykorzystania transmisji danych, niezbędnego do korzystania z Platformy Therapify lub Aplikacji. Usługodawca zaleca korzystanie z funkcji systemu operacyjnego polegających na pomiarze ilości przesyłanych danych.

 6. Warunki korzystania z platform podmiotów trzecich, za pośrednictwem których Therapify może świadczyć swoje usługi, są określone w odrębnych regulaminach tych podmiotów.

§ 3. Istotne informacje przed rozpoczęciem korzystania z Platformy i Aplikacji

 1. Korzystanie z Platformy Therapify oraz Aplikacji w ramach Programu Therapify dla Firm ma odpłatny charakter, chyba, że co innego wynika z niniejszego Regulaminu lub Formularza Zamówienia. 

 2. Przy wypełnianiu Formularza Zamówienia Partner dokonuje wyboru odpowiedniego Pakietu- Podstawowego, Premium lub Premium Pro, a także ustala maksymalny budżet całej organizacji. W ramach każdego pakietu Partner otrzymuje w ramach wynagrodzenia odpowiedni zakres usług oraz inne korzyści, do wykorzystania przez Użytkowników, na zasadach  wskazanych szczegółowo w Załączniku nr 1 do Regulaminu (Cennik). 

 3. Partner jest uprawniony w każdej chwili do zmiany wybranego Pakietu na wyższy, a także do podwyższenia budżetu organizacji. Minimalny czas trwania Programu to 6 miesięcy. Partner jest uprawniony do zmiany Pakietu na niższy lub obniżenia budżetu organizacji po upływie 6-ciu miesięcy od dnia przesłania Formularza Zamówienia (zawarcia umowy).

 4. W ramach Platformy Therapify oraz Aplikacji znajdują się treści chronione prawem autorskim i prawem własności intelektualnej oraz znaki towarowe. Partner oraz Użytkownik zobowiązani są do przestrzegania praw własności intelektualnych przysługujących Usługodawcy oraz podmiotom trzecim. W szczególności zabronione jest kopiowanie i rozpowszechnianie wyżej wskazanej treści, używania do celów handlowych oraz do prezentacji na innych stronach internetowych bez zgody Usługodawcy.

 5. Therapify, w ramach uiszczonego wynagrodzenia, udziela Partnerowi niewyłącznej licencji na korzystanie przez Partnera ze znaku słowno- graficznego Therapify (logo), bez ograniczeń terytorialnych, w celu umożliwienia Partnerowi informowania Użytkowników o możliwości korzystania przez nich z Usług oferowanych przez Therapify. Partner nie jest uprawniony do udzielania sublicencji.

 6. Oprogramowanie w zakresie Aplikacji mobilnej oraz Platformy Therapify, ich nowe wersje, modyfikacje oraz wszelkie aktualizacje, adaptacje oraz inne zmiany wraz z kodem źródłowym, a także materiały i informacje, logotypy, elementy graficzne, znaki towarowe stanowią przedmiot autorskich praw majątkowych i prawa te podlegają ochronie na zasadach określonych w przepisach prawa powszechnie obowiązujących, w szczególności w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

 7. Partner ani Użytkownik nie mają prawa do dekompilacji w stosunku do udostępnionej mu Aplikacji ani do dokonywania jakichkolwiek innych czynności związanych z nieautoryzowanym dostępem do zawartości baz danych.

 8. Regulamin jest nieodpłatnie dostępny w ramach Platformy Therapify oraz w Aplikacji w sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści. Partner, który zawiera Umowę otrzymuje wiadomość e-mail zawierającą załącznik z aktualnym Regulaminem. 

§ 4. Szczegółowe zasady Programu Therapify dla Firm:

 1. Therapify na zasadach określonych w Umowie, przez okres jej obowiązywania, pozostaje w gotowości w zakresie przeprowadzania Sesji za pośrednictwem Platformy Therapify na rzecz Użytkowników. 

 2. W każdym miesiącu kalendarzowym obowiązywania Umowy Partner ma prawo otrzymać od Therapify wskazaną przez Partnera liczbę Kodów, zgodnie z wybranym Pakietem, uprawniających Użytkownika do uczestniczenia w Sesjach. Jeden Kod umożliwia odbycie jednej Sesji, z zastrzeżeniem, że:

 3. ważność każdego Kodu upływa nie później niż z końcem obowiązywania Umowy; 

 4. na jedną Sesję może zostać wykorzystany wyłącznie jeden Kod.

 5. Czas trwania jednej Sesji wyniesie 50 minut.

 6. Użytkownik, który zamierza skorzystać z Kodu informuje o tym Specjalistę przy dokonywaniu rezerwacji Sesji poprzez wybór odpowiedniej opcji w Kalendarzu i podanie danych identyfikacyjnych bonu. Kod może być wykorzystany wyłącznie na usługi u tych Specjalistów, którzy przystąpili do Programu Therapify dla Firm.

 7. W zależności od wybranego Pakietu Usługodawca może świadczyć Użytkownikom usługę Porady. Porada prowadzona jest przez przedstawiciela Usługodawcy z Użytkownikiem w formie wideo rozmowy w umówionym terminie. Porada nie stanowi świadczenia medycznego czy paramedycznego – celem Porady jest bowiem przedstawienie metod pracy Specjalisty przy wykorzystaniu Platformy Therapify oraz pomoc w znalezieniu odpowiedniego Specjalisty. 

 8. Użytkownik, który chce odbyć Sesję, powinien:

 1. założyć Konto w Aplikacji lub w ramach Platformy Therapify przy użyciu swojego adresu e-mail, zgodnie z procedurą opisaną w Regulaminie;

 2. zaakceptować Regulamin oraz Politykę Prywatności,

 3. przy zakładaniu Konta wyrazić zgodę na przetwarzanie szczególnej kategorii danych, w tym danych dotyczących stanu zdrowia, i ich przekazanie Specjaliście.

 1. Po spełnieniu warunków, o których mowa w ust. 9, Użytkownik otrzyma  podgląd do kalendarza Specjalisty, za pośrednictwem którego możliwe będzie ustalenie konkretnego terminu Sesji. Użytkownik uprawniony jest do ustalenia konkretnego terminu Sesji wyłącznie z tym Specjalistą, którego profil oznaczony jest słowem „rabat”. W procesie umawiania Sesji Użytkownik powinien w odpowiedniej rubryce wpisać otrzymany od Partnera Kod. Pracownik rezerwujący spotkanie w ramach  Usługi wybiera usługę "sesja terapeutyczna w ramach benefitu”. 

 2. Sesje mogą być realizowane wyłącznie na rzecz Pracowników oraz Współpracowników Partnera. Nie jest dozwolone uczestnictwo w Sesji osób trzecich, za wyjątkiem osób lub kategorii osób, których uczestnictwo jest dozwolone na podstawie wzajemnych ustaleń stron.

 3. Za dystrybucję Kodów w ramach organizacji odpowiedzialny jest Partner. Na podstawie żądania przedstawionego w Formularzu Zamówienia, Strony mogą wprowadzić miesięczne ograniczenie w zakresie możliwych do wykorzystania Sesji przez jednego Użytkownika do dwóch lub trzech Sesji w miesiącu. Ograniczenie obowiązuje w kolejnym pełnym miesiącu obowiązywania Umowy, następującym po dacie zgłoszenia. 

 4. Partner będzie otrzymywać nie rzadziej niż raz na miesiąc informację o wykorzystanej liczbie Kodów oraz o danych osób, które z nich skorzystały.

§5 Zasady ponoszenia opłat za udział w Programie Therapify dla Firm

 1. Wynagrodzenie za świadczone przez Therapify Usługi składa się ze:

  1. stałej miesięcznej opłaty abonamentowej zgodnie z aktualnym Cennikiem, stanowiącym Załącznik nr 1 do Regulaminu, powiększone o aktualną stawkę podatku VAT, płatnej z dołu do 10 dnia każdego kolejnego miesiąca – opłata obejmuje możliwość korzystania z Aplikacji oraz Platformy Therapify w danym miesiącu i pozostaje stała, niezależnie od dat obowiązywania Umowy i niezależnie od liczby Pracowników i Współpracowników zainteresowanych Sesją.

  2. Opłaty za Kody wykorzystane w danym miesiącu kalendarzowym, w wysokości iloczynu liczby Kodów oraz kwoty opłaty za Sesji, wskazanej w Cenniku, powiększonej o aktualną stawkę podatku VAT, płatne z dołu Z uwagi na to, że przygotowanie każdej usługi wymaga angażowania znacznych zasobów ludzkich i organizacyjnych, nieuczestniczenie Użytkownika w Sesji w ustalonym terminie, traktowane jest jako odbycie Sesji i równoznaczne jest w skutkach z wykorzystaniem Kodu. Użytkownik może anulować Sesję bez ponoszenia powyższych konsekwencji najpóźniej na 24 godziny przed jej rozpoczęciem. 

 2. Wynagrodzenie płatne, w terminie 10 dni od doręczenia Partnerowi prawidłowo wystawionej przez Therapify faktury VAT, która obejmować będzie:

- kwotę wskazaną ust 1  pkt 1), 

- zbiorcza kwotę za wszystkie Sesje zaplanowane lub wykonane u wszystkich Specjalistów w danym miesiącu. 

 1. Wynagrodzenie płatne będzie przelewem na rachunek bankowy Therapify wskazany w fakturze VAT.

§ 6. Odpowiedzialność

 1. W zakresie określonym Regulaminem Aplikacja oraz Platforma Therapify nie są narzędziami służącymi do diagnozowania, zapobiegania, monitorowania, leczenia  lub łagodzenia przebiegu chorób. Aplikacja oraz Platforma Therapify nie są narzędziami medycznymi.

 2. Informacje zawarte na Platformie Therapify oraz w Aplikacji nie stanowią źródła wiedzy medycznej i w żadnym zakresie nie mogą być traktowane jako substytut konsultacji lekarskiej czy też konsultacji z innym specjalistą. Postępowanie według informacji mających charakter wyłącznie zaleceń bez konsultacji ze specjalistą odbywa się na wyłączne ryzyko Użytkownika.

 3. Wszelkie dane wprowadzane do Aplikacji lub Platformy Therapify przez Użytkownika służą wyłącznie ich usystematyzowaniu, co w szczególności oznacza, że jakiekolwiek działania Therapify nie mogą być kwalifikowane jako świadczenia zdrowotne. Dane i informacje mogą być wymieniane pomiędzy Użytkownikiem a Specjalistą wyłącznie w celu ułatwienia Specjaliście przygotowania się do Sesji.

 4. Therapify nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne występujące w sprzęcie komputerowym, systemie teleinformatycznym oraz infrastrukturze telekomunikacyjnej, z których korzysta Partner lub Użytkownik, a które uniemożliwiają mu korzystanie z Platformy Therapify lub Aplikacji i oferowanych za jego pośrednictwem Usług oraz niedostępności Platformy Therapify lub Aplikacji z powodu siły wyższej. Therapify nie ponosi odpowiedzialności za błędne działanie systemów telekomunikacyjnych, platform dystrybucji aplikacji mobilnych oraz oprogramowania (innego niż Aplikacja) zainstalowanego na urządzeniu mobilnym Użytkownika. 

 5. Partner zobowiązany jest poinformować Użytkowników o konieczności zachowania swojego loginu oraz hasła w tajemnicy, co dotyczy również danych, umożliwiających skorzystanie z  Kodów. Therapify nie ponosi odpowiedzialności w przypadku utraty hasła lub loginu lub korzystania z Konta lub wykorzystania Kodów przez osobę nieuprawnioną, nie będącą Użytkownikiem.

 6. Therapify nie świadczy usług tworzenia, gromadzenia i przechowywania dokumentacji medycznej w rozumieniu przepisów.

 7. W stosunku do podmiotów innych niż konsumenci, Therapify odpowiada wyłącznie za szkody spowodowane z wyłącznej winy umyślnej Therapify. Wyłączona jest odpowiedzialność Therapify za utracone korzyści.

 8. Therapify zastrzega możliwość wystąpienia Przerw technicznych w dostępie do Aplikacji lub Platformy spowodowanych pracami technicznymi lub koniecznością przeprowadzenia niezbędnej aktualizacji. O każdej planowanej Przerwie Therapify zawiadomi Partnera z odpowiednim wyprzedzeniem, w terminie nie krótszym niż 3 dni robocze przed planowaną Przerwą.

 9. Przerwa techniczna nie stanowi nieprawidłowego wykonania umowy przez Therapify.  

 10. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treść i formę materiałów i informacji umieszczonych na Platformie Therapify,  czy Aplikacji przez Użytkownika. Usługodawca nie odpowiada za roszczenia Użytkowników oraz osób trzecich, których prawa i uzasadnione interesy zostały naruszone poprzez te materiały. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że Usługodawca nie jest zobowiązany do sprawdzenia lub weryfikacji materiałów lub informacji zamieszczanych przez Użytkowników.

 11. Partner lub Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za złamanie prawa bądź szkodę wywołaną jego działaniami w ramach Platformy Therapify, czy Aplikacji, w szczególności podaniem nieprawdziwych danych, ujawnieniem tajemnicy zawodowej, innej informacji poufnej lub tajemnicy przedsiębiorstwa, naruszeniem dóbr osobistych lub praw autorskich oraz praw pokrewnych.

 12. Usługodawca wyraźnie zastrzega, iż korzystanie z Platformy Therapify oraz Aplikacji i udostępnianych przez niego usług odbywa się na wyłączne ryzyko Użytkownika. Wszelkie umieszczone w ramach Platformy Therapify i Aplikacji informacje i materiały, a także dostarczane za ich pośrednictwem  usługi nie są objęte gwarancją co do ich wartości, przydatności, zupełności, kompletności czy użyteczności.

 13. Usługodawca nie odpowiada za wady fizyczne i prawne oferowanych usług bezpłatnych oraz za należytą jakość towarów i usług bezpłatnych. Usługodawca nie odpowiada także za skutki niewykonania lub nienależytego wykonania zaciągniętych przez kogokolwiek, za pośrednictwem Platformy Therapify czy Aplikacji, zobowiązań oraz zdolności tych osób do zaciągania zobowiązań.. Usługodawca nie odpowiada wobec Użytkownika za brak możliwości zrealizowania zarezerwowanego za pomocą Kalendarza Sesji terminu z przyczyn leżących po stronie Specjalisty. W przypadku konieczności odwołania wizyty zainteresowane strony obowiązane są odwołać rezerwację za pośrednictwem Platformy Therapify.

 14. Usługodawca nie udziela żadnej gwarancji prawidłowego działania Platformy Therapify, czy Aplikacji w całości albo w części, przy czym w przypadku poważnej usterki technicznej  Therapify (Platformy lub Aplikacji) trwającej dłużej niż 2 tygodnie, uniemożliwiającej lub mocno  utrudniającej korzystanie z Aplikacji lub Platformy Therapify, Partner ma prawo zerwać  umowę w trybie natychmiastowym i zostanie obciążony tylko za usługi sprzed złożenia  wypowiedzenia umowy.  

 15. W przypadku otrzymania przez Usługodawcę urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze przechowywanych danych dostarczonych przez Partnera, Użytkownika lub Specjalistę i uniemożliwienia dostępu do tych danych, Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności względem tego Partnera, Użytkownika lub Specjalisty za szkodę powstałą w wyniku uniemożliwienia dostępu do tych danych.

 16. W stosunku do podmiotów innych niż konsumenci, Usługodawca odpowiada wyłącznie za szkody spowodowane z wyłącznej winy umyślnej Usługodawcy. Wyłączona jest odpowiedzialność Usługodawcy za utracone korzyści.

§ 7. Tryb reklamacyjny

 1. Partner ma prawo do złożenia reklamacji w związku z niezadowoleniem co do jakości Usługi poprzez wysłanie e-maila na adres hello@therapify.eu.

 2. Usługodawca rekomenduje, aby reklamacja zawierała następujące informacje:

 3. oznaczenie Partnera lub Użytkownika, którego dotyczy zgłoszenie,

 4. opis nieprawidłowości,

 5. termin wystąpienia i czas trwania nieprawidłowości, 

 6. ewentualne zrzuty z ekranu urządzenia mobilnego wskazujące na błędy lub prawidłowości w funkcjonowaniu Aplikacji lub Platformy Therapify.

 1. Usługodawca rozpatruje reklamację w terminie 30 dni od daty ich otrzymania.

 2. Usługodawca udzieli Partnerowi odpowiedzi na reklamację poprzez wysłanie odpowiedzi na wskazany adres poczty elektronicznej, chyba że Partner wniesie o udzielenie odpowiedzi w formie pisemnej.

§ 8. Zmiana Regulaminu

 1. Usługodawca może dokonać zmiany Regulaminu w przypadku:

 2. zmiany zakresu lub sposobu świadczenia Usług;

 3. zmiany funkcjonalności Platformy Therapify lub Aplikacji;

 4. zmiany profilu działalności Usługodawcy;

 5. zapewnienia bezpieczeństwa informacji, jakie są pozyskiwane lub przetwarzane; 

 6. zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa, które mają wpływ na treść Regulaminu;

 7. konieczności dostosowania zasad świadczenia Usług do nakazów, orzeczeń, postanowień lub wytycznych wynikających z decyzji właściwego w zakresie prowadzenia przez Usługodawcę organu administracji publicznej lub orzeczenia sądowego znajdującego zastosowanie w zakresie działalności Usługodawcy wpływającego na wzajemne prawa i obowiązki Stron;

 8. konieczności dokonania korekty oczywistych omyłek lub błędów pisarskich albo uzupełnienia luk lub nieścisłości w Regulaminie niedających się usunąć w wyniku wykładni zawartych postanowień;

 9. zaistnienia innych, wyłącznie ważnych przyczyn.

  1. Usługodawca poinformuje Użytkownika o zmianie Regulaminu z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem poprzez przesłanie stosownego powiadomienia na podany przy rejestracji Konta adres e-mail Użytkownika. Użytkownik otrzyma również informacje o zmianie Regulaminu poprzez ich udostępnienie  na Platformie Therapify, które będzie miało miejsce po wysłaniu powiadomienia na adresy poczty elektronicznej.W przypadku zmiany Regulaminu,  Partner ma prawo rozwiązania (wypowiedzenia) umowy, ze skutkiem natychmiastowym, w  ciągu okresu 21 dni od otrzymania drogą dokumentową powiadomienia o wprowadzeniu zmian do nowego Regulaminu 

  2. Therapify zastrzega sobie możliwość zmiany wynagrodzenia lub zasad jego określania, a także zakresu poszczególnych usług, wskazanych w Cenniku lub na Platformie Therapify. W przypadku planowanej zmiany Cennika, Therapify prześle stosowne zawiadomienie za pośrednictwem wiadomości e-mail na adres Partnera, nie później niż 30 dni przed planowaną zmianą. W takim przypadku Partner będzie uprawniony do wypowiedzenia Umowy w ciągu 14 dni od otrzymania zawiadomienia o planowanej zmianie, przy czym oświadczenie w tym przedmiocie musi zostać złożone w formie pisemnej lub dokumentowej za pośrednictwem poczty e-mail. Brak wypowiedzenia niniejszej Umowy w ww. wskazanym terminie oznacza akceptację nowego Cennika. W takim wypadku nowy Cennik wchodzi w życie w terminie wskazanym w zawiadomieniu.

§ 9. Okres obowiązywania Umowy

 1. Umowa zostaje zawarta na czas wskazany w Cenniku dla wybranego przez Partnera Pakietu. 

 2. Po upływie tego okresu Umowa zostaje przedłużona na czas nieokreślony, chyba że na miesiąc przed zakończeniem Umowy Partner lub Therapify poinformują drugą Stronę o rezygnacji z jej przedłużenia. Po upływie tego okresu Partner będzie również uprawniony do wyboru niższego Pakietu. 

 3. W przypadku przedłużenia Umowy na czas nieokreślony każda ze Stron będzie mogła rozwiązać Umowę bez podania przyczyny, z zachowaniem 1 (jeden) miesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.

 4. Therapify może rozwiązać niniejszą Umowę ze skutkiem natychmiastowym w następujących przypadkach:

 5. opóźnienia zapłaty Wynagrodzenia powyżej 30 dni, po uprzednim wezwaniu Partnera do zapłaty;

 6. istotnego naruszenia postanowień Regulaminu, po uprzednim wezwaniu Partnera do zaniechania naruszeń. 

§ 10. Postanowienia końcowe

 1. Zasady przetwarzania danych osobowych Użytkowników reguluje Polityka prywatności, dostępna https://sites.google.com/therapify.eu/regulamin-pacjent/home

 2. Właściwym do rozstrzygania sporów wynikających ze świadczenia Usług, w przypadku sporów z Partnerem jest sąd właściwy dla siedziby Usługodawcy. 

 3. Uznanie poszczególnych postanowień niniejszego Regulaminu w sposób przewidziany prawem za nieważne bądź nieskuteczne nie wpływa na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. W miejsce nieważnego postanowienia zastosowana będzie reguła, która jest najbliższa celom nieważnego postanowienia i całego niniejszego Regulaminu.

 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa obowiązującego na terytorium RP. Na zasadzie art. 6 Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów sporządzonej w Wiedniu dnia 11 kwietnia 1980 r. Strony wyłączają zastosowanie niniejszej Konwencji do umów zawartych na podstawie Regulaminu.

 5. Prawem właściwym dla niniejszego Regulaminu jest prawo polskie. Wybór prawa polskiego na podstawie Regulaminu nie pozbawia Użytkownika ochrony przyznanej mu na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy między Użytkownikiem a Usługodawcą, na mocy prawa które zgodnie z właściwymi regulacjami byłoby właściwe w przypadku prawa wyboru.

 6. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie wyłączają, ani nie ograniczają jakichkolwiek uprawnień Konsumenta wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

Załącznik nr 1: Cennik

Załącznik nr 2: Wzór Formularza Zamówienia

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie oznacza, że akceptujesz naszą politykę prywatności.