Regulamin
 1. Niniejszy Regulamin stanowi uzupełnienie Regulaminu świadczenia Usług przez Therapify dla Specjalisty dostępnego pod https://therapify.eu/pl/regulamin-specjalisty.
 2. Partnerem Therapify w rozumieniu niniejszego Regulaminu jest Fitqbe spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, adres: Al. Jana Pawła II 61 lok. 241, 01-031 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000605281, posiadającą numer NIP: 5272761750 oraz numer REGON: 363874982.
 3. Akceptując niniejszy regulamin Specjalista:
  1. potwierdza, że zapoznał się z zasadami świadczenia Usług dla Partnera Therapify,
  2. oświadcza, że prowadzi działalność gospodarczą, w ramach której świadczy usługi co umożliwia mu wystawienie faktury VAT lub jest uprawniony do reprezentowania Gabinetu przy akceptacji niniejszego Regulaminu, przy akceptacji i realizacji usług psychoterapeutycznych, które będą realizowane przez niego w imieniu Gabinetu, co umożliwia Gabinetowi wystawienie faktury VAT. . W przypadku reprezentacji Gabinetu Specjalista ponadto oświadcza, że jest uprawniony do upoważnienia Therapify do wystawiania faktur VAT w imieniu Gabinetu,
  3. upoważnia Therapify do wystawiania faktur VAT w swoim imieniu lub w imieniu Gabinetu
  4. oświadcza, że korzysta ze zwolnienia z VAT na podstawie art.43 ustawy o VAT.
  5. posiada konto premium w Therapify lub wyrażających zgodę na zakup konta premium z chwilą zgłoszenia się pierwszego Pacjenta, dla którego Usługa ma być realizowana w ramach świadczenia Usług dla Partnera Therapify.
 4. Usługi objęte niniejszym regulaminem będą polegały na świadczeniu usług psychoterapeutycznych online na rzecz Pacjentów, korzystających z usług Partnera Therapify w ramach sesji 30, 50 lub 60-minutowych
 5. Specjalista zobowiązuje się zapewnić swoją dostępność dla Pacjentów w ramach Usług dla Partnera co najmniej jednym dniu w tygodniu.
 6. Wynagrodzenie w ramach Usług dla Pacjentów, korzystających z usług Partnera Therapify jest ustalone w wysokości takiej jak wysokość wskazana przez Specjalistę w jego profilu.
 7. Wynagrodzenie będzie płatne zbiorczo, za wszystkie Usługi świadczone przez Specjalistę w danym miesiącu na rzecz Pacjentów, korzystających z usług Partnera Therapify, do 15 dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu świadczenia Usług, na podstawie wystawianych przez Therapify w imieniu Specjalisty faktur VAT wskazujących ilość konsultacji oraz ich rodzaj (pełne lub skrócone) odbytych na rzecz danego Pacjenta.
 8. Wynagrodzenie przysługuje wyłącznie za konsultacje faktycznie odbyte a także za konsultacje nieodbyte z powodu nieobecności Pacjenta, jeśli nie zostały one anulowane przez Pacjenta wcześniej niż 24h przed zaplanowaną konsultacją. Potwierdzenie odbycia konsultacji będzie następowało poprzez oznaczenie w systemie Therapify konsultacji jako „Potwierdzona” przez Specjalistę. W przypadku konsultacji nieodbytych Specjalista, nie wcześniej niż 15 minut od chwili planowanego rozpoczęcia konsultacji oznacza opcję "Pacjent nie pojawił się", w systemie Pacjenta.
 9. Specjalista wyraża zgodę na opublikowanie jego wizerunku, danych osobowych w postaci opisu oraz kalendarza a także cennika na platformie Partnera Therapify w takim zakresie w jakim dane te znajdują się w serwisie Therapify w celu umożliwienia rezerwacji wizyty.
 10. O rezerwacji konsultacji Specjalista zostanie poinformowany i będzie mógł nią zarządzać w sposób wskazany w Regulaminie świadczenia Usług przez Therapify dla Specjalisty. Konsultacja będzie przeprowadzona za pośrednictwem infrastruktury Therapify.
 11. Specjalista może w dowolnym momencie zrezygnować z świadczenia usług na rzecz Pacjentów, korzystających z usług Partnera Therapify, przy zachowaniu miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca. Informację o rezygnacji ze świadczenia usługi należy przesłać drogą poczty elektronicznej na adres hello@therapify.eu.
 12. Therapify jest uprawniona do zablokowania Specjaliście możliwości świadczenia Usług na rzecz Pacjentów, korzystających z usług Partnera Therapify w przypadku gdy Specjalista przestanie spełniać którykolwiek z warunków opisanych w pkt. 3 ppkt. 1-3 lub w pkt. 5.
 13. Specjalista wyraża zgodę na przesłanie jego danych osobowych do Partnera Therapify w celu weryfikacji jego uprawnień zawodowych, doświadczenia i kompetencji. Partner Therapify jest uprawniony do jednostronnego podjęcia decyzji o pozytywnej lub negatywnej weryfikacji. W przypadku weryfikacji negatywnej Specjalista nie zostanie dopuszczony do świadczenia usług na rzecz Pacjentów, korzystających z usług Partnera Therapify. O wyniku weryfikacji Specjalista zostanie poinformowany drogą e-mail, nie później niż w przeciągu 7 dni
 14. Specjalista zobowiązuje się do niepodejmowania żadnych pośrednich ani bezpośrednich działań mających na celu doprowadzenie Pacjenta do korzystania z jego usług lub innych podmiotów świadczących usługi z zakresu zdrowia psychicznego poza portalem Therapify oraz portalem Partnera Therapify, za wyjątkiem sytuacji kiedy odbycie konsultacji za pośrednictwem Therapify oraz Partnera Therapify jest niemożliwe z przyczyn technicznych. Złamanie zobowiązania opisanego w zdaniu poprzednim będzie skutkowało natychmiastowym rozwiązaniem umowy i usunięciem konta Specjalisty w portalu Therapify.

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie oznacza, że akceptujesz naszą politykę prywatności.