Regulamin korzystania z usługi płatności
za pośrednictwem platformy www.stripe.com
- dla Specjalisty-
§ 1. Postanowienia ogólne
 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki korzystania przez Użytkowników z płatności za pośrednictwem zewnętrznej platformy internetowej www.stripe.com, a także prawa i obowiązki Usługodawcy oraz Specjalisty w związku z korzystaniem z tej usługi.
 2. Usługodawca umożliwia dostęp do platformy płatności na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie.
 3. Poniższe pojęcia użyte w Regulaminie należy rozumieć następująco:
  1. Therapify lub Usługodawca - firma THERAPIFY LIMITED z siedzibą w Warwick (Innovation Centre Gallows Hill; Warwick, England CV34 6UW), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców dla Anglii i Walii pod numerem 12097631, e-mail: hello@therapify.eu, realizująca Usługi opisane w Regulaminie.
  2. Serwis – serwis internetowy Usługodawcy prowadzony pod adresem https://www.therapify.eu.
  3. Aplikacja – aplikacja Therapify, oprogramowanie instalowane na urządzeniu mobilnym;
  4. Regulamin – niniejszy Regulamin korzystania z usługi płatności za pośrednictwem platformy www.stripe.com.
  5. Regulamin dla Specjalisty - Regulamin świadczenia Usług przez Therapify dla Specjalisty, dostępny pod linkiem https://sites.google.com/therapify.eu/regulamin-specjalista.
  6. Platforma Stripe lub Stripe – zewnętrzna platforma do procesowania płatności dokonywanych online, prowadzona przez Stripe Inc. z siedzibą w San Francisco, 510 Townsend Street, CA 94103 United States, dostępna pod adresem internetowym www.stripe.com.
  7. Usługa – usługa świadczona przez Usługodawcę drogą elektroniczną polegająca na umożliwieniu płatności za pośrednictwem Platformy Stripe w ramach funkcjonalności Serwisu lub Aplikacji.
  8. Użytkownik- osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych lub w zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy osoba nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych, która korzysta z Serwisu lub Aplikacji bądź zamierza korzystać z Serwisu lub Aplikacji.
  9. Pacjent – osoba fizyczna: a) posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych zamierzająca uczestniczyć lub uczestnicząca w Sesji; b) osoba fizyczna, która nie ukończyła 16 lat i posiada zgodę przedstawiciela ustawowego na udział w Sesji; c) osoba fizyczna, która ukończyła 16 lat, a nie ukończyła 18 lat oraz samodzielnie wyraziła zgodę na udział w Sesji oraz jednocześnie legitymuje się zgodą wyrażoną przez jej przedstawiciela ustawowego.
  10. Konsument - osoba fizyczna w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego.
  11. Specjalista – osoba fizyczna prowadząca lub zamierzająca prowadzić Sesje, która korzysta lub zamierza korzystać w tym celu z Serwisu lub Aplikacji, będąca psychologiem, psychoterapeutą, psychiatrą lub inną osobą niewymienioną powyżej, wykonującą czynności w zakresie świadczeń zdrowotnych, świadczącą usługi zdrowotne, medyczne lub paramedyczne na rzecz Pacjenta, przy wykorzystaniu Aplikacji, będąca stroną Umowy zawartej z Usługodawcą.
  12. Konto – indywidualny profil Specjalisty oznaczony imieniem, nazwiskiem oraz e-mailem. Dostęp do Konta zabezpieczony jest ustanowionym przez Specjalistę hasłem.
  13. Sesja - usługa świadczona przez Specjalistę na rzecz Pacjenta przy wykorzystaniu Aplikacji, realizowana w formie wideo rozmowy, chyba że Pacjent i Specjalista uzgodnią inną formę, w szczególności spotkanie osobiste.
  14. Kalendarz Sesji – funkcjonalność dostępna w Serwisie i Aplikacji służąca do zarządzania grafikiem pracy Specjalisty, umożliwiająca Pacjentowi dokonanie rezerwacji terminu Sesji u Specjalisty przez Internet oraz samodzielne dodawanie terminów dostępnych do zarezerwowania przez Specjalistę.
 4. Zasady korzystania z Usługi przez Użytkowników zostały uregulowane w odrębnym regulaminie.
§ 2 Zakres Usługi oraz warunki techniczne jej świadczenia
 1. Usługodawca świadczy Usługę udostępnienia Użytkownikom za pośrednictwem Serwisu oraz Aplikacji dostępu do zewnętrznej platformy (Platformy Stripe), umożliwiającej dokonywanie oraz otrzymywanie płatności za pośrednictwem sieci Internet. Usługa nie obejmuje czynności związanych z rozliczaniem płatności, które stanowią przedmiot odrębnej umowy pomiędzy Specjalistą a Platformą Stripe.
 2. Platforma Stripe jest prowadzona przez podmiot zewnętrzny i niezależny od Usługodawcy, a szczegółowe zasady korzystania z Platformy uregulowane są w regulaminach dostępnych na stroniewww.stripe.com.
 3. Usługa stanowi jedną z funkcjonalności Serwisu oraz Aplikacji, w związku z czym umowa polegająca na umożliwieniu korzystania z Usługi zawierana jest pomiędzy Usługodawcą a Specjalistą na czas nieokreślony i trwa do czasu usunięcia Konta Specjalisty w ramach Serwisu lub Aplikacji albo do czasu zaprzestania świadczenia Usługi przez Usługodawcę, o czym Specjalista zostanie poinformowany z 14-dniowym wyprzedzeniem.
 4. Aby skorzystać z Usługi Specjalista musi posiadać Konto w Serwisie lub Aplikacji, mieć dostęp do sieci Internet, a także spełniać pozostałe wymogi techniczne, określone szczegółowo w odrębnym Regulaminie dla Specjalisty.
§ 3 Rozpoczęcie korzystania z Platformy Stripe przez Specjalistę
 1. Usługa dostępna jest wyłącznie dla Użytkowników zarejestrowanych w Serwisie lub Aplikacji.
 2. W celu rozpoczęcia korzystania z Usługi Specjalista musi podać następujące informacje:
  1. kraj prowadzenia działalności;
  2. typ podmiotu:
   - firma,
   - właściciel działalności jednoosobowej.
  3. numer telefonu komórkowego;
  4. adres e-mail.
  5. nazwa prawna osoby;
  6. adres e-mail;
  7. data urodzenia;
  8. adres domowy (tj. adres zamieszkania);
  9. branża;
  10. adres internetowy witryny lub łącze do AppStore, firmowego profilu lub opis produktu;
  11. IBAN (tj. numer rachunku), który należy wpisać dwukrotnie celem jego potwierdzenia.
 3. Działalność nieewidencjonowana, prowadzona na podstawie art. 5 Ustawy Prawo przedsiębiorców z dnia 6 marca 2018 r. (Dz.U.2021.162 t.j.) wchodzi w zakres „właściciela działalności jednoosobowej”, wskazany w ust. 2 lit. b).
 4. Po wypełnieniu formularza pojawi się strona podsumowująca wszystkie podane przez Specjalistę informacje. Poprzez potwierdzenie informacji za pomocą przycisku „Gotowe” Specjalista zawiera umowę konta powiązanego, której treść dostępna jest bezpośrednio na stronie internetowej Platformy Stripe. Jednocześnie Specjalista wyraża zgodę na otrzymywanie od Platformy Stripe automatycznych wiadomości tekstowych, jak również oświadcza, że podane przez niego informacje są pełne i prawdziwe.
 5. Specjalista celem dokończenia aktywacji usługi Stripe musi potwierdzić swoją tożsamość oraz rezydencję, co następuje bezpośrednio na stronie internetowej Platformy Stripe.
 6. W celu potwierdzenia tożsamości Platforma Stripe wymaga przedstawienia kopii dokumentu ze zdjęciem- prawa jazdy, dowodu osobistego lub paszportu.
 7. W celu potwierdzenia rezydencji Platforma Stripe wymaga przedstawienia kopii jednego z następujących dokumentów: paszportu, prawa jazdy, dowodu osobistego, dokumentu o zameldowaniu, deklaracji podatkowej, dokumentu o zameldowaniu na pobyt czasowy, rachunku za media, zaświadczenia z instytucji finansowej , pisma z instytucji rządowej i in.
 8. Dokument, o którym mowa w ust. 6 powinien stanowić potwierdzenie adresu podanego w trakcie rejestracji Specjalisty na Platformie Stripe.
 9. W przypadku wątpliwości odnośnie zakresu podanych danych lub niezgodności pomiędzy wyżej wskazanym zakresem danych a żądanym zakresem w ramach Platformy Stripe nadrzędny charakter wobec niniejszego Regulaminu mają: umowa konta powiązanego dostępna pod adresem https://stripe.com/en-pl/connect-account/legal oraz umowa na usługi Stripe dostępna pod adresem https://stripe.com/en-pl/legal#translation . Podany zakres danych może podlegać zmianom zgodnie z regulaminami Platformy Stripe, na co Usługodawca nie ma wpływu.
 10. Wszelkie podawane w wyżej wskazanych formularzach informacje są przekazywane przez Specjalistę bezpośrednio do podmiotu, prowadzącego Platformę Stripe. Therapify nie przetwarza podanych przez Specjalistę w formularzu danych osobowych oraz nie ma dostępu do kopii załączonych przez niego dokumentów, o których mowa w ust. 5 i 6 niniejszego paragrafu.
§ 4 Korzystanie z Platformy Stripe
 1. W celu zainicjowania płatności Specjalista wybiera jedną z zarezerwowanych Sesji w ramach Kalendarza Sesji celem przesłania do Pacjenta prośby o dokonanie zapłaty.
 2. Pacjent otrzymuje wiadomość elektroniczną na adres e-mail podany przy rejestracji w Aplikacji lub Serwisie z indywidualnym hiperłączem do Platformy Stripe, umożliwiającym dokonanie płatności na rzecz Specjalisty.
 3. Kwota płatności stanowi wynagrodzenie Specjalisty z tytułu zaplanowanej Sesji z Pacjentem i jest ustalana w umowie pomiędzy Specjalistą a Pacjentem. Usługodawca nie ma wpływu na wysokość wynagrodzenia.
 4. Po dokonaniu płatności przez Pacjenta środki pieniężne wpłacone tytułem uregulowania należności za Sesję są uwalniane na konto bankowe Specjalisty w ciągu maksymalnie 7 dni od dnia jej dokonania.
 5. Z tytułu każdej płatności Platforma Stripe pobiera prowizję w wysokości sumy 1 PLN (złoty polski) oraz 1,4% wartości każdej transakcji.
 6. Prowizja, o której mowa w ust. 4 ustalana jest przez Platformę Stripe i może ulec zmianie, zgodnie z umowami zawartymi z Platformą Stripe przez Specjalistę.
 7. Therapify nie pobiera żadnych prowizji ani dodatkowych opłat z tytułu udostępnienia możliwości stosowanie Platformy Stripe przez Specjalistę.
§5 Odwołanie Sesji i zwroty płatności
 1. W przypadku odwołania Sesji przez Pacjenta na jego konto zostanie zwrócona kwota w wysokości określonej przez Specjalistę oraz Pacjenta w ramach indywidualnych ustaleń odnośnie odwoływania Sesji u danego Specjalisty (indywidualna polityka anulacji).
 2. Indywidualna polityka anulacji może przewidywać w szczególności zwrot całości lub części wpłaconej kwoty w przypadku odwołania wizyty przez Pacjenta.
 3. W przypadku odwołania Sesji przez Specjalistę na konto Pacjenta zwrócona zostanie całość wpłaconej przez Pacjenta kwoty, a Pacjent nie ponosi z tego tytułu dodatkowych kosztów.
 4. Kwota zwrotu w odpowiedniej wysokości, zgodnie z ust. 2, powróci na konto Pacjenta w terminie maksymalnie 7 dni od dnia zainicjowania jej zwrotu.
 5. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 i 2 kwota prowizji, o której mowa w §4 ust. 5 Regulaminu pokrywana jest w całości przez Therapify.
§6 Odpowiedzialność
 1. Usługodawca nie jest w żadnym stopniu odpowiedzialny za obsługę płatności dokonywanych za pośrednictwem Platformy Stripe. Platforma świadczy usługę rozliczenia płatności zgodnie z własnymi regulaminami i na podstawie odrębnej umowy, łączącej Platformę ze Specjalistą oraz Pacjentem.
 2. Usługodawca zastrzega, że korzystanie z Usługi odbywa się wyłącznie na ryzyko Specjalisty. Usługodawca nie zapewnia gwarancji na działanie Usługi, w szczególności co do jej wartości, przydatności, zupełności, kompletności czy użyteczności.
 3. Usługodawca w szczególności nie ponosi odpowiedzialności względem Specjalisty za nieprawidłowe rozliczenie płatności lub brak rozliczenia płatności przez Platformę Stripe, a także za problemy techniczne, ograniczenia techniczne, awarie lub przerwy w dostępności w płatnościach Stripe, w tym powodujące brak możliwości poprawnego przeprocesowania płatności, w tym za okoliczności leżące po stronie Platformy Stripe lub z powodu wystąpienia siły wyższej.
 4. W stosunku do podmiotów innych niż konsumenci, Usługodawca odpowiada wyłącznie za szkody spowodowane z wyłącznej winy umyślnej Usługodawcy. Wyłączona jest odpowiedzialność Usługodawcy za utracone korzyści. Usługodawca wyłącza wobec Specjalisty odpowiedzialność wynikającą z rękojmi.
 5. Specjalista jest odpowiedzialny za prawidłowe przeprowadzenie rejestracji na Platformie Stripe, a także ustalenie wysokości wynagrodzenia za Sesję, jak również wybór momentu płatności za Sesję. Z wynagrodzenia za daną Sesję pobierana jest prowizja Platformy Stripe, określona w § 4 ust. 5 niniejszego Regulaminu.
 6. Zakazane jest dostarczanie treści bezprawnych przez Specjalistę w ramach korzystania z Usługi. W szczególności Specjalista obowiązany jest do korzystania z Usługi w sposób zgodny z prawem, dobrymi obyczajami i zasadami współżycia społecznego, mając także na uwadze poszanowanie dóbr osobistych, godności oraz praw własności intelektualnej osób trzecich.
§ 7 Tryb reklamacyjny
 1. Specjalista ma prawo do złożenia reklamacji w związku z niezadowoleniem co do jakości Usługi na zasadach określonych w Regulaminie dla Specjalisty.
 2. Zmiana niniejszego Regulaminu może nastąpić w przypadkach opisanych w Regulaminie dla Specjalisty, a także w przypadku:
  1. zmiany zakresu lub sposobu świadczenia Usługi,
  2. zaprzestania świadczenia Usługi,
  3. dokonania przez Usługodawcę zmiany w zakresie podmiotu zewnętrznego, umożliwiającego płatności online.
§ 8 Postanowienia końcowe
 1. W zakresie nieuregulowanym niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdzie Regulamin dla Specjalisty.
 2. Usługodawca zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszego Regulaminu, o czym poinformuje Specjalistę z odpowiednim wyprzedzeniem.
 3. Właściwym do rozstrzygania sporów wynikających ze świadczenia Usługi, w przypadku sporów ze Specjalistą niebędącym Konsumentem jest sąd właściwy dla siedziby Usługodawcy.
 4. Uznanie poszczególnych postanowień niniejszego Regulaminu w sposób przewidziany prawem za nieważne bądź nieskuteczne nie wpływa na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. W miejsce nieważnego postanowienia zastosowana będzie reguła, która jest najbliższa celom nieważnego postanowienia i całego niniejszego Regulaminu.
 5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa obowiązującego na terytorium RP. Na zasadzie art. 6 Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów sporządzonej w Wiedniu dnia 11 kwietnia 1980 r. Strony wyłączają zastosowanie niniejszej Konwencji do umów zawartych na podstawie Regulaminu.
 6. Prawem właściwym dla niniejszego Regulaminu jest prawo polskie. Wybór prawa polskiego na podstawie Regulaminu nie pozbawia Specjalistę ochrony przyznanej mu na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy między Specjalistą a Usługodawcą, na mocy prawa które zgodnie z właściwymi regulacjami byłoby właściwe w przypadku prawa wyboru.
 7. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie wyłączają, ani nie ograniczają jakichkolwiek uprawnień Konsumenta wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
 8. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 31.03.2021.

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie oznacza, że akceptujesz naszą politykę prywatności.