Regulamin świadczenia Usług przez Therapify

- dla Specjalisty -


§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa prawa i obowiązki Specjalisty oraz Usługodawcy, zasady i warunki korzystania przez Specjalistę z Usług za pośrednictwem Serwisu oraz Aplikacji, jak również warunki współpracy Specjalisty oraz Usługodawcy.

 2. Usługodawca udostępnia Specjaliście Aplikację ułatwiającą kontakt pomiędzy Pacjentem a Specjalistą na warunkach wskazanych w Regulaminie.

 3. Poniższe pojęcia użyte w Regulaminie należy rozumieć następująco:

 1. Therapify lub Usługodawca - firma THERAPIFY LIMITED z siedzibą w Warwick (Innovation Centre Gallows Hill; Warwick, England CV34 6UW), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców dla Anglii i Walii pod numerem 12097631, e-mail: hello@therapify.eu, realizująca Usługi opisane w Regulaminie.

 2. Serwis – serwis internetowy Usługodawcy prowadzony pod adresem https://www.therapify.eu.

 3. Aplikacja – aplikacja Therapify, oprogramowanie instalowane na urządzeniu mobilnym, za pośrednictwem którego świadczona jest Usługa, ułatwiające kontakt Specjalisty oraz Pacjenta, przy czym z funkcjonalności Aplikacji można korzystać również po zalogowaniu się na Konto w Serwisie.

 4. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia Usług przez Therapify – dla Specjalisty - określający prawa i obowiązki Użytkownika, Specjalisty i Usługodawcy oraz zasady współpracy Specjalisty oraz Usługodawcy.

 5. Umowa – umowa realizowana na zasadach określonych w Regulaminie zawierana pomiędzy Usługodawcą a Specjalistą w momencie otrzymania przez Specjalistę potwierdzenia utworzenia Konta Specjalisty, na podstawie której Usługodawca ułatwia Specjaliście nawiązanie kontaktu z Pacjentem, a Specjalista uiszcza na rzecz Usługodawcy wynagrodzenie; szczegółowy zakres świadczonych Usług określony jest zakresem danego Planu.

 6. Umowa powierzenia – umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych, stanowiąca Załącznik nr 1 do Regulaminu, zawierana jednocześnie z zawarciem Umowy i po otrzymaniu potwierdzenia drogą e-mail, której przedmiotem jest zlecenie Usługodawcy przez Specjalistę przetwarzania danych osobowych Pacjenta w imieniu i na zlecenie Specjalisty bądź innych danych determinowanych zakresem wybranego przez Specjalistę Planu.

 7. Pacjent – osoba fizyczna: a) posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych zamierzająca uczestniczyć lub uczestnicząca w Sesji; b) osoba fizyczna, która nie ukończyła 16 lat i posiada zgodę przedstawiciela ustawowego na udział w Sesji; c) osoba fizyczna, która ukończyła 16 lat, a nie ukończyła 18 lat oraz samodzielnie wyraziła zgodę na udział w Sesji oraz jednocześnie legitymuje się zgodą wyrażoną przez jej przedstawiciela ustawowego.

 8. Konsument - osoba fizyczna w rozumieniu art. 221Kodeksu cywilnego.

 9. Specjalista – osoba fizyczna prowadząca lub zamierzająca prowadzić Sesje, która korzysta lub zamierza korzystać w tym celu z Serwisu lub Aplikacji, będąca psychologiem, psychoterapeutą, psychiatrą lub inną osobą niewymienioną powyżej, wykonującą czynności w zakresie świadczeń zdrowotnych, świadczącą usługi zdrowotne, medyczne lub paramedyczne na rzecz Pacjenta, przy wykorzystaniu Aplikacji, będąca stroną Umowy zawartej z Usługodawcą.

 10. Profil – zbiór informacji na temat Specjalisty umieszczony w Serwisie oraz Aplikacji.

 11. Konto – indywidualny profil Specjalisty oznaczony imieniem, nazwiskiem oraz e-mailem. Dostęp do Konta zabezpieczony jest ustanowionym przez Specjalistę hasłem.

 12. Sesja - usługa świadczona przez Specjalistę na rzecz Pacjenta przy wykorzystaniu Aplikacji, realizowana w formie wideo rozmowy, chyba że Pacjent i Specjalista uzgodnią inną formę, w szczególności spotkanie osobiste.

 13. Usługa – usługa świadczona przez Usługodawcę drogą elektroniczną polegająca na wysyłaniu i odbieraniu danych za pomocą publicznych systemów teleinformatycznych na indywidualne żądanie usługobiorcy – Pacjenta, Specjalisty, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron.

 14. Kalendarz Sesji – funkcjonalność dostępna w Serwisie i Aplikacji służąca do zarządzania grafikiem pracy Specjalisty, umożliwiająca Pacjentowi dokonanie rezerwacji terminu Sesji u Specjalisty przez Internet oraz samodzielne dodawanie terminów dostępnych do zarezerwowania przez Specjalistę.

 15. Polityka Prywatności – zestaw informacji wymaganych przez przepisy z zakresu ochrony danych osobowych odnoszący się do zasad przetwarzania danych osobowych Użytkownika, Pacjenta, Specjalisty, dostępny pod adresem https://therapify.eu/pl/polityka-prywatnosci/

 16. Plan – jeden z trzech wybranych przez Specjalistę, odpłatnych planów cenowych determinujących zakres Usług, tj. Plan Podstawowy, Plan Premium oraz Plan Premium Pro, uprawniający Specjalistę do dostępu
  i korzystania z Serwisu lub Aplikacji zgodnie z wybranym Planem.

 17. Opłata – wynagrodzenie należne Usługodawcy za świadczone Usługi w wysokości wskazanej w Tabeli Opłat.

 18. Tabela Opłat – integralna część Regulaminu zawierająca informacje o wysokości Opłaty przypisanej do konkretnego Planu wraz z zakresem Usług świadczonych w ramach Planu, stanowiąca Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.

 1. Korzystanie z pełnej funkcjonalności Usług dostępnych w Serwisie oraz Aplikacji wymaga utworzenia Konta, z zastrzeżeniem ograniczeń odnoszących się do elementów objętych odpłatnością, które są wyraźnie wskazane.

 2. Rejestracja Konta Specjalisty wymaga złożenia przez Specjalistę oświadczenia, że zapoznał się oraz akceptuje postanowienia Regulaminu oraz Polityki Prywatności, jak również Umowy powierzenia stanowiącej Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

 3. Rejestracja Konta Specjalisty jest równoznaczna w skutkach i oznacza, że:

  1. Specjalista posiada pełną zdolność do czynności prawnych i jest uprawniony do samodzielnego utworzenia Konta;

  2. Specjalista posiada niezbędną wiedzę oraz uprawnienia zawodowe do realizacji obowiązków wynikających z Regulaminu, w szczególności prowadzenia Sesji z Pacjentami;

  3. podane przez Specjalistę dane oraz informacje są prawdziwe i aktualne;

  4. Specjalista zobowiązuje się do aktualizowania swoich danych niezwłocznie po ich zmianie;

  5. Specjalista wyraża zgodę na upublicznienie w Serwisie oraz Aplikacji informacji zawartych w Profilu;

  6. wyraża zgodę na otrzymywanie od Usługodawcy faktur VAT w formie elektronicznej.

 4. Umowa pomiędzy Usługodawcą a Specjalistą zostaje zawarta na czas nieokreślony.


§ 2. Zakres Usług oraz warunki techniczne ich świadczenia

 1. Serwis posiada funkcjonalność umożliwiającą w szczególności:

 1. zapoznanie się z opublikowanymi treściami, w tym na blogu,

 2. kontakt z Usługodawcą,

 3. utworzenie Konta czy wyszukanie Specjalisty oraz umówienie się ze Specjalistą na Sesję, w tym w ramach wizyty domowej.

 1. Aplikacja posiada funkcjonalność umożliwiającą w szczególności:

 1. utworzenie Konta;

 2. wyszukanie Specjalisty;

 3. umówienie się ze Specjalistą na Sesję, w tym w ramach wizyty domowej;

 4. wejście w relację ze Specjalistą poprzez zaproszenie Specjalisty i podanie jego adresu poczty elektronicznej lub poprzez zeskanowanie jego QR kodu w Aplikacji, co pozwala Specjaliście na udostępnienie materiałów w Aplikacji (dzienniki, formularze), przypisywanie zadań oraz wgląd w notatki Pacjenta;

 5. prowadzenie komunikacji w czasie innym niż Sesja w formie czatu między Specjalistą a Pacjentem;

 6. tworzenie notatek (Pacjenci w ramach dzienników i formularzy udostępnionych przez Specjalistę oraz Specjaliści w polu na notatki w ramach danego Pacjenta);

 7. definiowanie parametrów Pacjenta (stany, emocje) i ich 3-krotnego pomiaru w ciągu dnia na skali 0-10;

 8. wizualizację ocenianych parametrów na wykresie;

 9. generowanie formularzy, dzienników i kwestionariuszy dla Specjalisty;

 10. przesyłanie zaproszeń do pacjentów korzystających z usług Specjalisty w inny sposób niż przez Therapify do dokończenia rejestracji Konta w Aplikacji lub Serwisie Therapify lub do dodanie opinii w związku z Sesją odbytą poza Therapify.

 1. Funkcjonalność Serwisu oraz Aplikacji jest stale rozwijana i może ulegać zmianom, o czym Specjalista będzie na bieżąco informowany. Nieistotna zmiana funkcjonalności nie wymaga zmiany Regulaminu.

 2. Korzystanie z pełnej funkcjonalności Serwisu jest możliwe po spełnieniu przez Specjalistę następujących warunków technicznych:

 1. korzystanie ze sprzętu mającego zainstalowany najnowszy system operacyjny MacOS, Windows lub Android, a w przypadku Aplikacji – system operacyjny Android 5.0 Lollipop lub nowszy albo, dla systemu iOS, system operacyjny iOS 12.0 lub nowszy,

 2. połączenie z siecią Internet,

 3. posiadanie aktywnego i prawidłowo skonfigurowanego konta poczty elektronicznej (e-mail),

 4. korzystanie z najbardziej aktualnych wersji przeglądarek: Chrome, Safari, Opera, Firefox, Edge,

 5. włączona obsługa JavaScript oraz plików cookie w przeglądarce.

 1. Używanie nieaktualnych systemów operacyjnych lub przeglądarek internetowych może wpłynąć na brak możliwości korzystania lub ograniczoną możliwość korzystania z pełnej funkcjonalności Serwisu lub Aplikacji.

 2. Specjalista obowiązany jest do korzystania z Serwisu oraz Aplikacji w sposób zgodny z prawem, dobrymi obyczajami i zasadami współżycia społecznego, mając także na uwadze poszanowanie dóbr osobistych, godności oraz praw własności intelektualnej osób trzecich. Specjalistę obowiązuje bezwzględny i nieograniczony w czasie i miejscu zakaz dostarczania jakichkolwiek treści o charakterze bezprawnym, w szczególności wzywających do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej, kulturowej oraz dotyczącej orientacji seksualnej, propagujących pornografię i przemoc, reklamowych, niezgodnych z zasadami powszechnie przyjętymi w społeczności internetowej.

 3. Usługodawcy przysługuje prawo zawieszenia świadczenia dostępności Serwisu lub Aplikacji w związku z przeprowadzaniem niezbędnych prac konserwacyjnych lub mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa danych Specjalisty i Pacjenta oraz w sposób zapewniający jak najmniejszą uciążliwość dla Specjalisty i Pacjenta.

 4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne występujące w sprzęcie komputerowym, systemie teleinformatycznym oraz infrastrukturze telekomunikacyjnej, z których korzysta Specjalista, a które uniemożliwiają Specjaliście korzystanie z Serwisu lub Aplikacji i oferowanych za jego pośrednictwem Usług oraz niedostępności Serwisu lub Aplikacji z powodu siły wyższej. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za błędne działanie systemów telekomunikacyjnych, platform dystrybucji aplikacji mobilnych oraz oprogramowania (innego niż Aplikacja) zainstalowanego na urządzeniu mobilnym Specjalisty.

 5. Koszty transmisji danych wymaganych do pobrania, instalacji, uruchomienia i korzystania z Serwisu lub Aplikacji pokrywa Specjalista we własnym zakresie, na podstawie umów zawartych z operatorami telekomunikacyjnymi lub innymi dostawcami usług internetowych. Specjalista ponosi odpowiedzialność za jakąkolwiek odpłatność z tytułu wykorzystania transmisji danych, niezbędnego do korzystania z Serwisu lub Aplikacji. Usługodawca zaleca Specjaliście korzystanie z funkcji systemu operacyjnego polegających na pomiarze ilości przesyłanych danych.

 6. Usługodawca świadczy usługę elektroniczną za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim Specjalistom automatyczne otrzymywanie treści newslettera zawierającego informacje o Usługach, promocjach oraz specjalnych ofertach. Zapis na newsletter wymaga uprzedniego udzielenia przez Specjalistę zgody.


§ 3. Istotne informacje przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu i Aplikacji

 1. Korzystanie z Serwisu oraz Aplikacji jest odpłatne chyba że wyraźnie wskazano inaczej, przy czym:

  1. co do zasady odpłatny charakter ma dla Pacjenta uczestnictwo w Sesji, a wysokość i sposób tej odpłatności ustala Specjalista;

  2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzenia opłat od dowolnych usług świadczonych w ramach Serwisu lub Aplikacji i jednocześnie zobowiązuje się poinformować o zmianach z odpowiednim wyprzedzeniem;

  3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do prowadzenia akcji promocyjnych, marketingowych lub innych podobnych, mających na celu zachęcenie do korzystania z Usług, w tym umożliwiających Pacjentowi odbycie Sesji w cenie niższej niż deklarowana przez Specjalistę (w szczególności przy wykorzystaniu jednorazowych kodów rabatowych), co może oznaczać w szczególności, że płatność za odbycie Sesji będzie realizowana przez Usługodawcę za Pacjenta.

 1. Ogłoszenia, cenniki, reklamy i inne informacje uwidocznione w Serwisie oraz Aplikacji udostępnione przez Specjalistę dla Pacjenta, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy Pacjenta ze Specjalistą w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego. Do zawarcia umowy pomiędzy Pacjentem a Specjalistą dochodzi po zaakceptowaniu przez Specjalistę wniosku Pacjenta o odbycie Sesji w konkretnym terminie.

 2. Cena przeprowadzenia Sesji z wybranym przez Pacjenta Specjalistą oraz terminie wskazana na stronie Serwisu oraz Aplikacji jest kwotą brutto i zawiera wszystkie elementy składowe.

 3. W Serwisie oraz Aplikacji znajdują się treści chronione prawem autorskim i prawem własności intelektualnej oraz znaki towarowe. Specjalista zobowiązany jest do przestrzegania praw własności intelektualnych przysługujących Usługodawcy oraz podmiotom trzecim. W szczególności zabronione jest kopiowanie i rozpowszechnianie wyżej wskazanej treści, używania do celów handlowych oraz do prezentacji na innych stronach internetowych bez zgody Usługodawcy.

 4. Oprogramowanie w zakresie Aplikacji mobilnej, jego nowe wersje, modyfikacje oraz wszelkie jego aktualizacje, adaptacje oraz inne zmiany wraz z kodem źródłowym, a także materiały i informacje, logotypy, elementy graficzne, znaki towarowe stanowią przedmiot autorskich praw majątkowych i prawa te podlegają ochronie na zasadach określonych w przepisach prawa powszechnie obowiązujących, w szczególności w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

 5. Specjalista nie ma prawa do dekompilacji w stosunku do udostępnionej mu Aplikacji ani do dokonywania jakichkolwiek innych czynności związanych z nieautoryzowanym dostępem do zawartości baz danych.

 6. Regulamin jest nieodpłatnie dostępny w Serwisie oraz w Aplikacji w sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści. Specjalista, który zakłada Konto, otrzymuje wiadomość e-mail zawierającą załącznik z aktualnym Regulaminem.


§ 4. Profil Specjalisty

 1. Utworzenie Profilu nowego Specjalisty wymaga podania co najmniej podstawowych informacji o nim i następuje w procesie tworzenia Konta Specjalisty (rejestracja).

 2. Podstawowe informacje o Specjaliście obejmują: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, zdjęcie profilowe, stopień kwalifikacji, nazwa ukończonej szkoły psychoterapii oraz nazwa i adres gabinetu, o ile dotyczy. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania i edytowania informacji w zakresie numeru telefonu oraz innych danych kontaktowych Specjalisty.

 3. Jeden Specjalista może mieć wyłącznie jeden Profil. Niedozwolone jest utworzenie Profilu wspólnego dla kilku Specjalistów. Profile powtarzające się będą usuwane.

 4. Profil Specjalisty staje się ogólnodostępny i zostaje opublikowany w Serwisie oraz Aplikacji po jego zweryfikowaniu i zatwierdzeniu przez Usługodawcę. Weryfikacja Specjalisty następuje na podstawie takich dokumentów jak w szczególności dyplom ukończenia odpowiedniej uczelni, certyfikat – potwierdzających posiadanie odpowiednich kwalifikacji. Usługodawca zastrzega sobie prawo w uzasadnionych przypadkach do żądania od Specjalisty przedstawienia dodatkowych dokumentów lub informacji niezbędnych do potwierdzenia prawdziwości informacji podanych przez Specjalistę.

 5. Na Profilu zweryfikowanym przez Usługodawcę Specjalista otrzymuje dodatkowe uprawnienia, a w szczególności może:

 1. edytować informacje o sobie;

 2. dodać swoje zdjęcie;

 3. przeglądać statystyki Profilu;

 4. kontaktować się z Pacjentami;

 5. odbywać Sesje;

 6. przesyłać pacjentom korzystającym z usług Specjalisty poza Therapify zaproszenia do dokończenia rejestracji Konta w Aplikacji lub Serwisie Therapify lub do dodania opinii w związku z Sesją odbytą poza Therapify;

 7. umieścić dodatkowe informacje o sobie.

 1. Specjalista może zamieszczać jedynie swoje zdjęcie lub nagranie wideo, umożliwiające jego rozpoznanie i zachęcenie do skorzystania z fachowego wsparcia. Zamieszczając zdjęcie lub nagranie wideo w Serwisie, Aplikacji, Specjalista wyraża zgodę na rozpowszechnianie i publiczne udostępnianie swojego wizerunku. Usunięcie Konta nie ma wpływu na powyższą zgodę. Zabrania się zamieszczania zdjęć innych osób, a także wszelkiego rodzaju utworów graficznych (np. logotypów). Zabronione jest zamieszczanie zdjęć o zabarwieniu pornograficznym lub nielicujących z profesjonalnym charakterem Serwisu.

 2. Zdjęcie niespełniające powyższych kryteriów może zostać usunięte przez Usługodawcę bez ostrzeżenia i konieczności powiadomienia Specjalisty.

 3. Zamieszczając zdjęcie w Serwisie, Aplikacji, Specjalista udziela Usługodawcy niewyłącznej, nieograniczonej w czasie, nieodpłatnej licencji na korzystanie ze zdjęcia na terytorium całego świata, na polach eksploatacji takich jak: zwielokrotnianie techniką analogową i cyfrową, wprowadzanie do pamięci komputera, wprowadzanie do sieci komputerowej lub multimedialnej, wprowadzanie do obrotu, najem, dzierżawa, publiczne udostępnianie w miejscu i czasie wybranym przez Usługodawcę, wyświetlanie, nadawanie, reemitowanie, odtwarzanie, umieszczanie zdjęcia w bazach danych, wykorzystania zdjęcia w celu promocji Usługodawcy i prezentacji zdjęcia w Serwisie. Usunięcie Konta przez Specjalistę nie ma wpływu na obowiązywanie powyższej licencji.

 4. Usługodawca ma prawo odmówić opublikowania informacji na temat Specjalisty, w tym zdjęcia, a opublikowane usunąć, jeżeli zostanie stwierdzona ich nieprawdziwość.


§ 5. Zasady korzystania z Aplikacji

 1. Specjalista może założyć Konto:

 1. za pośrednictwem Serwisu, podając w odpowiedniej zakładce niezbędne dane oraz ustanawiając mocne hasło;

 2. po pobraniu i zainstalowaniu Aplikacji na urządzeniu mobilnym oraz podaniu imienia, nazwiska, adresu e-mail oraz ustanowienia mocnego hasła.

 1. Specjalista jest zobowiązany do ustanowienia mocnego hasła i do jego zachowania w poufności, jak również do adekwatnego zabezpieczenia urządzenia wykorzystywania do korzystania z Aplikacji czy Serwisu. Usługodawca rekomenduje, aby hasło składało się z co najmniej 8 znaków, w tym małych i wielkich liter oraz cyfr i znaków specjalnych.

 2. Specjalista może zainstalować Aplikację na dowolnej liczbie urządzeń mobilnych.

 3. Aplikację można pobrać bezpłatnie korzystając ze sklepów Google Play oraz App Store.

 4. Usługa świadczona za pośrednictwem Aplikacji polega na umożliwieniu wprowadzania przez Specjalistę oraz Pacjenta informacji dotyczących wybranych przez nich czynników i zmiennych, ich systematyzowania zgodnie z wybranymi przez Specjalistę kryteriami oraz umożliwieniu Specjaliście i Pacjentowi komunikacji, określania zadań do wykonania oraz udostępniania wcześniej opisanych informacji między sobą.

 5. Specjalista i Pacjent na własną odpowiedzialność mogą udostępnić wprowadzone przez siebie do Aplikacji informacje i dane innej osobie lub podmiotowi. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treść udostępnianych informacji i danych.

 6. Rezerwacja Sesji odbywa się poprzez zaakceptowanie przez Specjalistę propozycji Sesji w konkretnym terminie i miejscu przez konkretnego Pacjenta, przy czym aby zarezerwować wizytę domową konieczne jest podanie dokładnego adresu, pod którym ma się odbyć wizyta.

 7. Specjalista w uzasadnionych przypadkach ma możliwość zablokowania wybranym przez siebie Pacjentom rezerwacji terminów wizyt za pomocą Kalendarza Sesji.

 8. W trakcie umawiania terminu Sesji Pacjent może zdecydować się na przekazanie Specjaliście dodatkowych informacji (wiadomość, notatki), w tym dotyczących stanu zdrowia, przy czym przesyłanie dokumentacji medycznej za pośrednictwem Serwisu czy Aplikacji nie jest dopuszczalne. Wprowadzone informacje zostaną przekazane do wybranego przez Pacjenta Specjalisty, u którego Pacjent umawia Sesję. Przekazanie takich danych ma pomóc Specjaliście w przygotowaniu się do Sesji.

 9. Wynagrodzenie za odbycie Sesji ustala samodzielnie Specjalista, wprowadzając je do Serwisu i Aplikacji poprzez Konto. Specjalista samodzielnie ustala i uzgadnia z Pacjentem sposób płatności za Sesję.

 10. Sesja odbywa się w formie wideo rozmowy.

 11. Specjalista ma prawo odmówić realizacji zarezerwowanej Sesji z przyczyn obiektywnych.

 12. Usługodawca zastrzega sobie prawo do skontaktowania się ze Specjalistą lub Pacjentem po terminie zarezerwowanej Sesji w celu potwierdzenia jej odbycia.

 13. Pacjent ma możliwość pozostawania w kontakcie ze Specjalistą przy wykorzystaniu narzędzi dostępnych w Aplikacji (takich jak: kontakt za pośrednictwem czatu, przesyłanie notatek), na zasadach uzgodnionych ze Specjalistą.

 14. Pacjent może otrzymywać od Usługodawcy powiadomienia typu push, w formie wiadomości elektronicznej wysłanej na podany adres poczty elektronicznej lub w formie SMS dotyczące korzystania z Aplikacji, w tym przypominające o terminie Sesji.

 15. Specjalista ma możliwość zaproszenia swojego pacjenta, z którym nawiązał relację poza Therapify do dokończenia rejestracji Konta w Aplikacji lub Serwisie lub do dodania opinii o odbytej ze Specjalistą sesji terapeutycznej poza Therapify.

 16. Skorzystanie z tej usługi polega na utworzeniu przez Specjalistę podstawowego Konta dla Pacjenta oraz przekazaniu przez Specjalistę adresu e-mail pacjenta, na który Usługodawca prześle wiadomość z linkiem umożliwiającym skorzystanie ze wskazanych wyżej usług.

 17. Aby skorzystać z możliwości przesłania zaproszenia Specjalista zobowiązany jest uzyskać uprzednią zgodę pacjenta na przekazanie jego adresu e-mail Usługodawcy, co potwierdza odpowiednim oświadczeniem.

 18. Zgodę, o której mowa w ust. 18 Specjalista uzyskuje w szczególności w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty e-mail poprzez podpisanie lub przesłanie przez pacjenta następującego oświadczenia: Wyrażam zgodę na przekazanie mojego adresu e-mail firmie THERAPIFY LIMITED z siedzibą w Warwick (Innovation Centre Gallows Hill; Warwick, England CV34 6UW), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców dla Anglii i Walii pod numerem 12097631 w celu przesłania mi zaproszenia do założenia konta w serwisie Therapify oraz umożliwienia dodania opinii o odbytej wizycie. Specjalista jest zobowiązany udostępnić dokument zgody na każde żądanie Usługodawcy, bez zbędnej zwłoki. Specjalista może wypełnić ten obowiązek poprzez przesłanie zgody na adres poczty elektronicznej Usługodawcy niezwłocznie po jej uzyskaniu.

 19. Zaproszony Pacjent ma następnie 14 dni na dokończenie rejestracji swojego Konta w Serwisie lub Aplikacji lub dodanie opinii. Pacjent może skorzystać z obydwu opcji lub tylko jednej z nich. Brak reakcji na zaproszenie w ciągu 14 dni powoduje trwałe usunięcie danych pacjenta z Serwisu lub Aplikacji.

 1. Usługodawca dokłada starań w celu zapewnienia poufności kontaktu pomiędzy Pacjentem oraz Specjalistą, stosując adekwatne środki organizacyjne i techniczne, w tym szyfrowanie. Szczegółowe informacje o zastosowanych środkach znajdują się w Polityce Prywatności.

§ 6. Zasady odpłatności

 1. W procesie tworzenia przez Specjalistę Konta w Serwisie lub Aplikacji Specjalista dokonuje wyboru jednego z trzech dostępnych odpłatnych Planów spośród następujących: Plan Podstawowy, Plan Premium lub Plan Premium Pro. Funkcjonalność Planu wraz z należną za dany Plan Opłatą wskazana jest w Tabeli Opłat stanowiącej Załącznik nr 2 do Regulaminu. .

 2. Wybór Planu Podstawowego oznacza, że:

  1. Specjalista jest zobowiązany do uiszczenia na rzecz Usługodawcy Opłaty wyłącznie za każdą pierwszą Sesję z nowym Pacjentem.

  2. Opłata wskazana w lit. a) nie jest należna, jeżeli Pacjent nie stawi się na umówioną Sesję, a Specjalista zgłosi za pośrednictwem Serwisu lub Aplikacji nieobecność Pacjenta w ciągu 1 godziny, liczonej od momentu zakończenia planowanej Sesji. Niedotrzymanie przez Specjalistę opisanego powyżej terminu wiąże się z naliczeniem Opłaty przez Usługodawcę.

 3. Wybór Planu Premium lub Planu Premium Pro oznacza, że Usługi świadczone są przez Usługodawcę za stałą, miesięczną Opłatą wskazaną w Tabeli Opłat, w zakresie przypisanym do danego Planu.

 4. Płatność w ramach wybranego przez Specjalistę Planu następuje co miesiąc na podstawie wystawionej przez Usługodawcę faktury VAT, przesłanej drogą mailową w ciągu 10 dni od zakończenia okresu rozliczeniowego, przelewem bezpośrednio na rachunek bankowy Usługodawcy wskazany w dokumencie faktury. Momentem płatności jest uznanie kwoty przelewu na rachunku bankowym Usługodawcy. Usługodawca informuje Specjalistę o zmianie Tabeli Opłat ze skutkiem na koniec następnego miesiąca kalendarzowego. Zmieniona Tabela Opłat obowiązuje po upływie wskazanego okresu, chyba że wcześniej Specjalista złoży oświadczenie o braku akceptacji nowej Tabeli Opłat, co skutkuje wypowiedzeniem Umowy z końcem obowiązywania dotychczasowej Tabeli Opłat.

 5. Specjalista uprawniony jest do zmiany dotychczas wybranego Planu w każdym czasie ze skutkiem na koniec aktualnego okresu rozliczeniowego. Specjalista może zmienić Plan na inny, dokonując odpowiedniego wyboru w zakładce Plany, dostępnej z poziomu Serwisu lub Aplikacji w Koncie Specjalisty.

 6. Usługodawca zastrzega sobie prawo do prowadzenia akcji promocyjnych mających na celu zachęcenie Pacjentów do korzystania z pomocy Specjalistów. W tym celu Usługodawca może w szczególności choć nie wyłącznie udostępnić Pacjentowi kody rabatowe. Skorzystanie przez Pacjenta z kodu rabatowego skutkować będzie tym, że w zależności od wartości kodu, wynagrodzenie należne Specjaliście za odbytą Sesję zostanie pokryte przez Usługodawcę w części lub w całości na podstawie faktury wystawionej Usługodawcy przez Specjalistę.

 7. Specjalista wyraża zgodę na dokonywanie przez Usługodawcę potrąceń w związku z realizacją Umowy.


§ 7. Opinia o Specjaliście

 1. Pacjent, który odbył Sesję u danego Specjalisty lub jest potwierdzonym Pacjentem danego Specjalisty, w tym Pacjent zaproszony do dodania opinii, ma możliwość przedstawienia opinii, która zawiera ocenę oraz opis. Widoczność opinii w Serwisie i Aplikacji wymaga uprzedniego jej zatwierdzenia przez Specjalistę.

 2. Opinia opatrywana jest imieniem Pacjenta.

 3. Opinie i informacje o Specjalistach mogą dotyczyć wyłącznie działalności zawodowej Specjalistów.

 4. Opinie i informacje o Specjalistach mogą opierać się jedynie na osobistych doświadczeniach Pacjenta dotyczących danego Specjalisty.

 5. Niedopuszczalne jest:

 1. umieszczanie opinii wspólnych przez kilka osób;

 2. zamieszczanie w opiniach treści reklamowych, marketingowych lub odnoszących się do tzw. lokowania produktu. Niedozwolone jest również umieszczanie w opiniach linków do stron internetowych.

 3. umieszczanie opinii i komentarzy, które nie są zgodne z prawdą;

 4. umieszczanie opinii opierających się na relacjach osób trzecich, w tym małżonków, członków rodziny itp., z zastrzeżeniem wyjątku obejmującego Sesje z dzieckiem, osobą w podeszłym wieku, osobą niezdolną do samodzielnego wystawienia opinii.

 1. Jeden Pacjent może zamieścić tylko jedną opinię na Profilu jednego Specjalisty.

 2. Informacje, opinie i komentarze nie mogą naruszać prawa, dóbr osobistych, ani zasad współżycia społecznego. W szczególności niedozwolone jest używanie w opiniach wyrażeń wulgarnych, niecenzuralnych i obraźliwych, stosowanie przezwisk, odnoszenie się do sfery prywatnej i rodzinnej, oskarżanie o popełnienie przestępstwa, wzywanie do stosowania przemocy lub do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej itp. Niedozwolone jest również dodawanie opinii, które mogą zostać uznane za pomówienie lub które kwestionują kwalifikacje zawodowe Specjalisty.

 3. Pacjent, zamieszczając opinię w Serwisie oświadcza, że wystawiona przez niego opinia lub komentarz jest prawdziwy i zgodny z rzeczywistym stanem rzeczy, jak również że zgadza się na udostępnienie sporządzonej opinii w Serwisie i Aplikacji.

 4. Usługodawca ma prawo odmówić opublikowania opinii, komentarzy i informacji, a już opublikowane opinie, komentarze i informacje usunąć, jeżeli są sprzeczne z niniejszym Regulaminem lub przepisami prawa. W przypadku usunięcia opinii, komentarzy lub informacji Pacjentowi w stosunku do Usługodawcy nie przysługuje jakiekolwiek roszczenie.

 5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treść informacji, opinii i komentarzy przekazywanych przez Pacjentów lub Specjalistów.

 6. Na zasadach określonych w ust. 1-10 powyżej Specjalista jest uprawniony do wystawiania opinii innemu Specjaliście, z zastrzeżeniem że nie może ona opinii Specjalisty, który korzystał z usług innego Specjalisty w roli Pacjenta.


§ 8. Odpowiedzialność

 1. Aplikacja nie jest narzędziem służącym do diagnozowania, zapobiegania, monitorowania, leczenia lub łagodzenia przebiegu chorób. Aplikacja nie umożliwia dokonywania czynności terapeutycznych bądź diagnostycznych. Aplikacja nie jest narzędziem medycznym.

 2. Wszelkie dane wprowadzane do Serwisu lub Aplikacji przez Pacjenta oraz Specjalistę służą wyłącznie ich usystematyzowaniu, co w szczególności oznacza, że jakiekolwiek działania Usługodawcy nie mogą być kwalifikowane jako świadczenia zdrowotne. Dane i informacje mogą być wymieniane pomiędzy Pacjentem a Specjalistą wyłącznie w celu ułatwienia Specjaliście przygotowania się do Sesji.

 3. Usługodawca nie świadczy usług tworzenia, gromadzenia i przechowywania dokumentacji medycznej w rozumieniu przepisów. Specjalista jest zobowiązany do realizacji wszelkich obowiązków odnoszących się do dokumentacji medycznej we własnym zakresie i przy wykorzystaniu własnych zasobów. Specjalista jest zobowiązany w przypadkach wynikających z przepisów prawa do weryfikowania zasadności odbierania a w razie potrzeby odbierania od Pacjenta lub jego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna faktycznego zgód wymaganych w przypadku prowadzenia terapii wobec osoby niemającej pełnej zdolności do czynności prawnych.

 4. Informacje zawarte w Serwisie oraz Aplikacji nie stanowią źródła wiedzy medycznej i w żadnym zakresie nie mogą być traktowane jako substytut konsultacji lekarskiej czy też konsultacji z innym specjalistą.

 5. Specjalista jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo i zachowanie poufności swojego hasła do Konta. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za nieuprawniony dostęp do Konta na skutek uzyskania dostępu do hasła przez osoby trzecie. W przypadku podejrzenia możliwości ujawnienia hasła osobom trzecim, Specjalista zobowiązuje się niezwłocznie zmienić hasło lub skontaktować się w tym celu z Usługodawcą.

 6. Specjalista obowiązany jest do nieudostępniania swojego Konta innym osobom lub podmiotom niezależnie od podstawy prawnej udostępnienia Konta. Specjalista nie może korzystać z Konta innego Specjalisty.

 7. Specjalista obowiązany jest do bezwzględnego uzyskiwania zgody, o której mowa w par. 5 ust. 19 w sposób zgodny z przepisami o ochronie danych i ponosi pełną odpowiedzialność w przypadku podania adresu e-mail pacjenta pomimo jej nieuzyskania. Specjalista zobowiązany jest do wykazania uzyskania zgody, na każde żądanie Therapify - brak rozliczalności zgody stanowi rażące naruszenie Regulaminu uprawniające Therapify do wypowiedzenia Umowy w trybie natychmiastowym. Specjalista zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Therapify odszkodowania w przypadku nałożenia na Therapify administracyjnej kary pieniężnej w związku z brakiem rozliczalności zgody lub koniecznością zapłaty przez Therapify odszkodowania na zasadach określonych w art. 82 RODO, w wysokości nie niższej niż nałożona kara lub poniesiona szkoda.

 8. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treść i formę materiałów i informacji umieszczonych w Serwisie czy Aplikacji przez Użytkownika. Usługodawca nie odpowiada za roszczenia Specjalisty, Pacjenta oraz osób trzecich, których prawa i uzasadnione interesy zostały naruszone poprzez te materiały. Specjalista przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że Usługodawca nie jest zobowiązany do sprawdzenia lub weryfikacji materiałów lub informacji zamieszczanych przez Specjalistę, Pacjenta.

 9. Specjalista ponosi pełną odpowiedzialność za złamanie prawa bądź szkodę wywołaną jego działaniami w Serwisie czy Aplikacji, w szczególności podaniem nieprawdziwych danych, ujawnieniem tajemnicy zawodowej, innej informacji poufnej lub tajemnicy przedsiębiorstwa, naruszeniem dóbr osobistych lub praw autorskich oraz praw pokrewnych.

 10. Usługodawca wyraźnie zastrzega, iż korzystanie z Serwisu oraz Aplikacji i udostępnianych przez niego Usług odbywa się na wyłączne ryzyko Specjalisty. Wszelkie umieszczone w Serwisie i Aplikacji informacje i materiały, a także dostarczane za pośrednictwem Serwisu i Aplikacje usługi nie są objęte gwarancją co do ich wartości, przydatności, zupełności, kompletności czy użyteczności.

 11. Usługodawca nie odpowiada za wady fizyczne i prawne oferowanych Usług bezpłatnych oraz za należytą jakość towarów i usług bezpłatnych. Usługodawca nie odpowiada także za skutki niewykonania lub nienależytego wykonania zaciągniętych przez kogokolwiek, za pośrednictwem Serwisu czy Aplikacji, zobowiązań oraz zdolności tych osób do zaciągania zobowiązań. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności względem Specjalisty za fakt niestawienia się przez Pacjenta w umówionym terminie, zarezerwowanym za pośrednictwem Kalendarza Sesji. Usługodawca nie odpowiada wobec Pacjenta za brak możliwości zrealizowania zarezerwowanego za pomocą Kalendarza Sesji terminu z przyczyn leżących po stronie Specjalisty. W przypadku konieczności odwołania wizyty zainteresowane strony obowiązane są odwołać rezerwację za pośrednictwem Aplikacji.

 12. Usługodawca nie udziela żadnej gwarancji prawidłowego działania Serwisu czy Aplikacji w całości albo w części.

 13. W przypadku otrzymania przez Usługodawcę urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze przechowywanych danych dostarczonych przez Pacjenta lub Specjalistę i uniemożliwienia dostępu do tych danych, Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności względem tego Pacjenta lub Specjalisty za szkodę powstałą w wyniku uniemożliwienia dostępu do tych danych.

 14. W stosunku do podmiotów innych niż konsumenci, Usługodawca odpowiada wyłącznie za szkody spowodowane z wyłącznej winy umyślnej Usługodawcy. Wyłączona jest odpowiedzialność Usługodawcy za utracone korzyści. Usługodawca wyłącza wobec Specjalisty odpowiedzialność wynikającą z rękojmi.

 15. Usługodawca zastrzega sobie prawo do czasowego lub trwałego zablokowania Konta Specjalisty po uprzednim zgłoszeniu zachowań niepożądanych przez Pacjenta (po stronie Specjalisty) lub Specjalisty (po stronie Pacjenta), poprzez bezpośredni kontakt z hello@therapify.eu. Pacjent oraz Specjalista mają prawo zgłaszać wszelkie nieprofesjonalne zachowania, które Usługodawca zweryfikuje z najwyższą uważnością i starannością, przy czym Usługodawca nie prowadzi nadzoru, kontroli i nie ocenia merytorycznie Specjalisty, z zastrzeżeniem weryfikacji Specjalisty co do posiadanych uprawnień.

§ 9. Tryb reklamacyjny oraz informacja o pozasądowym rozpatrywaniu sporów

 1. Specjalista ma prawo do złożenia reklamacji w związku z niezadowoleniem co do jakości Usługi lub Umowy poprzez wysłanie e-maila na adres hello@therapify.eu.

 2. Usługodawca rekomenduje, aby reklamacja zawierała następujące informacje:

 1. oznaczenie Specjalisty,

 2. opis nieprawidłowości,

 3. termin wystąpienia i czas trwania nieprawidłowości,

 4. ewentualne zrzuty z ekranu urządzenia mobilnego wskazujące na błędy lub prawidłowości w funkcjonowaniu Aplikacji.

 1. Usługodawca rozpatruje reklamacje w terminie 30 dni od daty ich otrzymania.

 2. Usługodawca udzieli Specjaliście odpowiedzi na reklamację poprzez wysłanie odpowiedzi na wskazany adres poczty elektronicznej, chyba że Specjalista wniesie o udzielenie odpowiedzi w formie pisemnej.


§ 10. Wypowiedzenie Umowy

 1. Specjalista oraz Usługodawca uprawniony jest do złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy w każdym czasie ze skutkiem na koniec następnego miesiąca kalendarzowego.

 2. Brak akceptacji zmienianej Tabeli Opłat skutkuje wypowiedzeniem Umowy.

 3. Usługodawca uprawniony jest do złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy w trybie natychmiastowym w następujących przypadkach:

 1. podania przez Specjalistę danych nieprawdziwych, nieaktualnych, niekompletnych;

 2. rażącego naruszenia postanowień Regulaminu;

 3. powtarzających się reklamacji dotyczących Specjalisty.

 1. Specjalista może wypowiedzieć Umowę poprzez przesłanie stosownego oświadczenia na adres hello@therapify.eu lub poprzez skorzystanie z przycisku „Usuń Konto” dostępnego z poziomu Aplikacji. Usunięcie Konta skutkuje wygaśnięciem Umowy zgodnie z upływem okresu wskazanego w ust. 1 powyżej i usunięciem danych Specjalisty w tym terminie.

 2. Usługodawca może wypowiedzieć Umowę poprzez przesłanie stosownego oświadczenia na adres e-mail widniejący w Profilu.


§ 11. Zmiana Regulaminu

 1. Usługodawca może dokonać zmiany Regulaminu w przypadku:

 1. zmiany zakresu lub sposobu świadczenia oferowanych w Serwisie lub Aplikacji Usług;

 2. zmiany funkcjonalności Serwisu lub Aplikacji;

 3. zmiany profilu działalności Usługodawcy;

 4. zapewnienia bezpieczeństwa informacji, jakie są pozyskiwane lub przetwarzane;

 5. zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa, które mają wpływ na treść Regulaminu;

 6. konieczności dostosowania zasad świadczenia Usług do nakazów, orzeczeń, postanowień lub wytycznych wynikających z decyzji właściwego w zakresie prowadzenia przez Usługodawcę organu administracji publicznej lub orzeczenia sądowego znajdującego zastosowanie w zakresie działalności Usługodawcy wpływającego na wzajemne prawa i obowiązki Stron;

 7. konieczności dokonania korekty oczywistych omyłek lub błędów pisarskich albo uzupełnienia luk lub nieścisłości w Regulaminie niedających się usunąć w wyniku wykładni zawartych postanowień;

 8. zmiany zasad lub warunków realizacji Umowy.

 1. Usługodawca poinformuje Specjalistę o zmianie Regulaminu z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem poprzez przesłanie stosownego powiadomienia na znajdujący się w Profilu adres e-mail Specjalisty. Specjalista otrzyma również informacje o zmianie Regulaminu poprzez ich udostępnienie w Serwisie oraz poprzez przypomnienie o zmianach przy pierwszym uruchomieniu Aplikacji, które będzie miało miejsce po wysłaniu powiadomienia na adresy poczty elektronicznej.

 2. Specjalista może złożyć oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy w związku ze zmianą Regulaminu w okresie, o którym mowa w ust. 2 powyżej, ze skutkiem na koniec tego okresu. Wypowiedzenie może dokonać drogą e-mail na adres hello@therapify.eu.

 3. Zmiana Regulaminu wiąże Specjalistę, jeżeli Specjalista nie wypowiedział Umowy w terminie wskazanym w ust. 2.


§ 12. Postanowienia końcowe

 1. Właściwym do rozstrzygania sporów wynikających ze świadczenia Usług, w przypadku sporów ze Specjalistą niebędącym Konsumentem jest sąd właściwy dla siedziby Usługodawcy.

 2. Uznanie poszczególnych postanowień niniejszego Regulaminu w sposób przewidziany prawem za nieważne bądź nieskuteczne nie wpływa na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. W miejsce nieważnego postanowienia zastosowana będzie reguła, która jest najbliższa celom nieważnego postanowienia i całego niniejszego Regulaminu.

 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa obowiązującego na terytorium RP. Na zasadzie art. 6 Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów sporządzonej w Wiedniu dnia 11 kwietnia 1980 r. Strony wyłączają zastosowanie niniejszej Konwencji do umów zawartych na podstawie Regulaminu.

 4. Prawem właściwym dla niniejszego Regulaminu jest prawo polskie. Wybór prawa polskiego na podstawie Regulaminu nie pozbawia Specjalistę ochrony przyznanej mu na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy między Specjalistą a Usługodawcą, na mocy prawa które zgodnie z właściwymi regulacjami byłoby właściwe w przypadku prawa wyboru.

 5. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie wyłączają, ani nie ograniczają jakichkolwiek uprawnień Konsumenta wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

 6. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie 1 grudnia 2021 r. i z tym dniem zastępuje dotychczasowe regulacje, przy czym:

a) Plan Premium Pro będzie stanie się aktywny w czasie kolejnych kilku tygodni, nie później niż do końca maja 2022 r.

b) Opłata za Plan Premium wskazana w Tabeli Opłat obowiązuje każdego nowo zarejestrowanego Specjalistę;

c) Opłata za Plan Premium w dotychczasowej wysokości, tj. 139 zł + VAT, znajduje zastosowanie do Specjalisty, który rozpoczął korzystanie z Okresu Próbnego przed 01.11.2021 r. i ulega podwyższeniu do Opłaty zgodnej z Tabelą Opłat od dnia 01.04.2022 r.
Załącznik nr 1 do Regulaminu świadczenia usług Therapify

– dla Specjalisty –


Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych


§ 1. Definicje

 1. Procesor – Usługodawca w znaczeniu nadanym temu pojęciu w Regulaminie.

 2. ADO – Specjalista w znaczeniu nadanym temu pojęciu w Regulaminie.

 3. Dane – dane osobowe Pacjenta powierzone Procesorowi do przetwarzania przez ADO w związku z Umową podstawową lub inne dane uzgodnione przez ADO oraz Procesora.

 4. Kolejny przetwarzający – kolejny podmiot przetwarzający, z usług którego korzysta Procesor w związku z realizacją Umowy podstawowej.

 5. Regulamin – regulamin usługi, w ramach której Procesor umożliwia Specjaliście nawiązanie kontaktu z Pacjentem oraz prowadzenie stosownej terapii bądź innych działań zgodnych z profesją Specjalisty i potrzebą Pacjenta.

 6. RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

 7. Umowa podstawowa – umowa współpracy pomiędzy Specjalistą a Usługodawcą, stanowiąca Regulamin, będąca podstawą powierzenia Danych.


§ 2. Postanowienia wstępne

 1. W związku z zawarciem przez Strony Umowy podstawowej, Strony zawierają Umowę powierzenia przetwarzania Danych.

 2. ADO powierza do przetwarzania Dane, w stosunku do których pełni rolę administratora danych osobowych w rozumieniu RODO, a Procesor zobowiązuje się do ich przetwarzania w granicach określonych Umową podstawową oraz powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

 3. Każde przetwarzanie Danych przez Procesora odbywa się wyłącznie na udokumentowane polecenia ADO, w szczególności zawarte w Umowie podstawowej, a także wyrażone przez kontakt Specjalisty z Pacjentem czy zaakceptowanie terminu Sesji wnioskowanego przez Pacjenta.

 4. Dane przetwarzane są celu realizacji Umowy podstawowej i w zakresie niezbędnym do jej prawidłowego wykonania.

 5. Niniejsza Umowa zastępuje wszelkie wcześniejsze umowy, ustalenia i porozumienia w tym zakresie.

 6. ADO oświadcza i zapewnia, że posiada podstawy prawne przetwarzania Danych, a powierzenie Procesorowi Danych do przetwarzania nie naruszy praw i wolności podmiotów tych danych, a także przepisów prawa (w szczególności RODO).

 7. Dane udostępniane będą Procesorowi wyłącznie w celu realizacji Umowy podstawowej.

 8. ADO poinformuje Procesora o wszelkich działaniach właściwych organów administracji publicznej, związanych z przetwarzaniem Danych przez ADO.

 9. Dostęp do Danych będą miały wyłącznie osoby upoważnione przez Procesora do przetwarzania danych, zobowiązane do prawidłowej ochrony tych Danych – zgodnie z wewnętrznymi procedurami bezpieczeństwa Procesora oraz przepisami RODO, a także zobowiązane do zachowania Danych w tajemnicy lub podlegające prawnemu obowiązkowi dochowania takiej tajemnicy.

 10. Procesor podejmuje wszelkie środki wymagane przez właściwe przepisy prawa, zwłaszcza przez art. 32 RODO, zgodnie z którym Procesor wdraża odpowiednie środki techniczne oraz organizacyjne uwzględniając stan wiedzy technicznej, koszt wdrożenia oraz charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający temu ryzyku.

 11. Przetwarzanie Danych odbywać się będzie w okresie obowiązywania Umowy podstawowej.

 12. Poprzez zawarcie Umowy powierzenia ADO poleca przetwarzanie Danych Procesorowi, a także każdej osobie działającej z upoważnienia Procesora mającej dostęp do Danych osobowych, co stanowi udokumentowane polecenie w rozumieniu art. 28 ust. 3 lit. a w zw. z art. 29 RODO.

§ 3. Dane

 1. Procesor może przetwarzać dane osobowe powierzone mu do przetwarzania przez ADO w celu realizacji Umowy podstawowej i w zakresie do tego niezbędnym, co obejmuje w szczególności dane osobowe Pacjenta, który zamierza lub nawiązuje kontakt z ADO jako samodzielnym Specjalistą. Niektóre kategorie tych danych określone są poprzez funkcjonalności lub pola dostępne w Serwisie i Aplikacji i należą do nich między innymi:

 1. imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu;

 2. rejestr bookingów & połączeń video (usługa video TWILIO);

 3. konwersacje na czacie;

 4. notatki oraz wypełnione formularze w czasie Sesji oraz poza nią.

 1. Nadto, z uwagi na przeznaczenie Aplikacji jako ułatwiającego utrzymywanie kontaktu Pacjenta i Specjalisty, w Serwisie i Aplikacji przetwarzane mogą być również dane osobowe należące do szczególnych kategorii (określane w RODO mianem „danych wrażliwych”), takie jak dane dotyczące stanu zdrowia, orientacji seksualnej, wyznania, pochodzenia, światopoglądu Pacjenta itp. Podkreśla się jednak, że każdorazowo to wyłącznie Pacjent lub Specjalista decyduje o zakresie i kategoriach danych osobowych wprowadzanych do Serwisu lub Aplikacji i tym samym objętych powierzeniem, z zastrzeżeniem wyjątków wynikających z Umowy podstawowej, a Procesor zaznacza i zastrzega, że dane te:

 1. powinny być ograniczone do minimum zgodnie z zasadą minimalizacji przetwarzania danych osobowych określoną w RODO, i z tego względu winny być w miarę możliwości poddane przez ADO;

 2. ich wprowadzenie do Serwisu czy Aplikacji nie może stanowić czynu naruszającego bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa;

 3. mogą być wprowadzane tylko w zgodzie z przeznaczeniem i funkcjonalnościami Serwisu i Aplikacji.

 1. Kategorie osób, których dane osobowe mogą być przetwarzane w ramach Serwisu i Aplikacji i które w związku z tym objęte są powierzeniem ich przetwarzania, określa się następująco: Pacjenci, którzy zamierzają korzystać ze wsparcia Specjalisty, Pacjenci, którzy korzystają ze wsparcia Specjalisty, przedstawiciele prawni lub opiekunowie faktyczni Pacjentów.

 2. Przetwarzanie powierzonych Danych obejmuje następujące czynności przetwarzania: utrwalanie, przekazywanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, pobieranie, przeglądanie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, edytowanie, modyfikowanie, usuwanie lub niszczenie.


§ 4. Wsparcie i audyty

 1. Uwzględniając charakter przetwarzania Procesor zapewni wsparcie ADO („Wsparcie”). W ramach Wsparcia Procesor w miarę możliwości pomoże ADO, poprzez odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, wywiązać się z obowiązku odpowiadania na żądania osób, których Dane dotyczą, w zakresie wykonywania ich praw, określonych w rozdziale III RODO - jeśli w danym przypadku ciążą one na ADO, a także pomoże ADO wywiązać się z ciążących na ADO obowiązków określonych w art. 32 – 36 RODO – z uwzględnieniem dostępnych mu informacji.

 2. Procesor zobowiązany jest do udostępnienia ADO wszelkich informacji niezbędnych do wykazania obowiązków określonych w art. 28 RODO oraz umożliwienia ADO lub upoważnionemu przez ADO audytorowi przeprowadzenia audytów, w tym inspekcji („Audyt”) i przyczynienia się do nich.

 3. W przypadku, gdy wydane przez ADO polecenia w związku z poprzednim ustępem, w ocenie Procesora stanowią naruszenie przepisów RODO lub innych przepisów prawa Unii lub prawa polskiego – Procesor niezwłocznie poinformuje o tym ADO.

 4. Procesor może odmówić przekazania ADO informacji objętych tajemnicą prawnie chronioną, w tym tajemnicą przedsiębiorstwa Procesora lub podmiotów trzecich, a także informacji stanowiących dane osobowe nie będące Danymi, jeśli informacje te mogą zostać zastąpione innymi informacjami (w tym oświadczeniami Procesora), zaś w przypadku gdy nie będzie to możliwe – informacje te zostaną udostępnione ADO (lub wyznaczonym przez niego osobom) wyłącznie w siedzibie Procesora, po uprzednim zawarciu przez ADO i wszystkie osoby działające na rzecz ADO, przedstawionej przez Procesora umowy zobowiązującej do należytej ochrony tych informacji.

 5. Przeprowadzenie Audytu jest możliwe po uprzednim pisemnym poinformowaniu Procesora przez ADO o zamiarze jego przeprowadzenia z co najmniej trzydziestodniowym wyprzedzeniem, wraz ze wskazaniem listy osób zaangażowanych w przeprowadzenie Audytu po stronie ADO. Zawiadomienie powinno ponadto określać czas trwania Audytu oraz jego zakres.

 6. W przypadku gdy Audyt nie jest bezpośrednio związany z działaniami uprawnionych organów administracji publicznej kierowanymi wobec ADO w związku z przetwarzaniem danych bądź stwierdzonym i udokumentowanym naruszeniem przetwarzania Danych przez Procesora – łączny czas trwania prowadzonych przez ADO Audytów nie może przekroczyć trzech dni w roku kalendarzowym.

 7. Audyt może być przeprowadzony wyłącznie po uprzednim zawarciu przez ADO i wszystkie osoby działające na rzecz ADO, przedstawionej przez Procesora umowy zobowiązującej do należytej ochrony wszelkich informacji uzyskanych w związku z Audytem.

 8. Audyt przeprowadzany jest w godzinach pracy Procesora i nie może w żaden sposób zakłócać ani negatywnie wpływać na bieżącą działalność Procesora.

 9. Audyty przeprowadzane są na koszt ADO. Koszty sprawowania Wsparcia oraz nadzoru nad Procesorem przez ADO obciążają wyłącznie ADO. Za koszty wsparcia bądź nadzoru uznaje się w szczególności koszty ponoszone przez Procesora w związku z dokonywaniem kontroli, audytów, czy przygotowania dokumentów, udzielenia informacji lub pomocy ADO. W przypadku gdy koszty, o których mowa w niniejszym ustępie zostały poniesione przez Procesora – ADO niezwłocznie zwróci je Procesorowi. Stawka godzinowa za obsługę Audytu przez Procesora wynosi 350 zł netto/godzina/osoba.

 10. Procesor współpracuje z organami właściwymi do spraw ochrony danych osobowych, w zakresie wykonywanych przez nie zadań.

 11. Jeśli z przepisów prawa lub niniejszej Umowy powierzenia nie wynika inny termin – wykonywanie czynności przez Procesora w związku z Umową powierzenia, w tym udzielanie wszelkich informacji, będzie następować niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od otrzymania stosownego żądania.


§ 5. Kolejny przetwarzający

 1. Procesor może korzystać z usług Kolejnego przetwarzającego tylko za uprzednią szczegółową zgodą lub ogólną pisemną zgodą ADO.

 2. Procesor nałoży na każdego Kolejnego przetwarzającego, w szczególności za pośrednictwem umowy, te same lub podobne obowiązki ochrony Danych jak wynikające z Umowy, w szczególności obowiązek wdrożenia wystarczających gwarancji wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie odpowiadało wymogom RODO.

 3. W przypadku niewywiązania się przez Kolejnego przetwarzającego z ciążących na nim obowiązków w stosunku do Danych, pełna odpowiedzialność wobec ADO za spełnienie obowiązków przez Kolejnego przetwarzającego spoczywa na Procesorze.

 4. ADO wyraża zgodę na korzystanie przez Procesora z Kolejnych przetwarzających takich jak:

 1. Spółkę Google świadczącą usługi hostingu w ramach usługi Google Cloud, korzystającą z serwerów znajdujących się w Niemczech;

 2. dostawcę narzędzia Twilio umożliwiającego przeprowadzenie wideo rozmowy pomiędzy Pacjentem a Specjalistą;

 3. biuro księgowe Talented Sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie.

 1. Zmiana § 5 ust. 4 nie stanowi zmiany Umowy powierzenia i postanowienia ust. 3-4 niniejszego paragrafu stosuje się do niej odpowiednio.

 2. Powierzenie przetwarzania Danych Kolejnym przetwarzającym niewskazanym w § 5 ust. 4 wymaga uprzedniego zgłoszenia tego faktu ADO – w celu umożliwienia mu sprzeciwu. Sprzeciw może zostać dokonany nie później niż na siedem dni przed powierzeniem Danych Kolejnemu przetwarzającemu. Zgłoszenie zamiaru powierzenia przez Procesora może zostać dokonane w szczególności w formie elektronicznej.

 3. W przypadku braku sprzeciwu przyjmuje się, że ADO wyraził zgodę na korzystanie z Kolejnego przetwarzającego.

 4. W przypadku zgłoszenia sprzeciwu przez ADO, Procesor nie może powierzyć danych Kolejnemu przetwarzającemu, którego sprzeciw dotyczy. Procesor będzie uprawniony do rozwiązania w takim przypadku Umowy podstawowej, ze skutkiem natychmiastowym, a ADO nie będzie przysługiwać z tego tytułu jakiekolwiek odszkodowanie.


§ 6. Naruszenie danych

 1. Procesor jest obowiązany powiadomić ADO bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 48 godzin od powzięcia wiedzy, o każdym przypadku wystąpienia lub podejrzenia wystąpienia incydentu bezpieczeństwa informacji związanego z powierzonymi Procesorowi Danymi, a w szczególności stanowiącym naruszenie ochrony danych osobowych.

 2. Obowiązek Procesora, o którym mowa w ust. 1 powyżej nie jest i nie będzie interpretowany jako potwierdzenie przez Procesora wobec osób, których dane dotyczą, wystąpienia naruszenia ochrony danych osobowych.


§ 7. Postanowienia Końcowe

 1. Umowa powierzenia ulega rozwiązaniu z chwilą rozwiązania Umowy podstawowej.

 2. Procesor, po zakończeniu świadczenia usług związanych z przetwarzaniem Danych na rzecz ADO, w szczególności w przypadku rozwiązania niniejszej Umowy powierzenia lub Umowy podstawowej, w zależności od decyzji ADO:

  1. usuwa Dane;

  2. zwraca ADO wszelkie Dane oraz usuwa wszelkie ich istniejące kopie, chyba że prawo Unii Europejskiej lub polskie przepisy prawa powszechnie obowiązującego nakazują przechowywanie danych osobowych.

 3. W przypadku wypowiedzenia Umowy podstawowej ADO powinien przekazać Procesorowi decyzję, o której mowa w poprzednim ustępie, nie później niż w ostatnim dniu obowiązywania Umowy powierzenia. W przypadku braku przekazania takiej decyzji w tym terminie – przyjmuje się, że ADO nakazał Procesorowi usunięcie Danych i wszelkie związane z tym konsekwencje obciążają wyłącznie ADO.

 4. W sprawach nieuregulowanych, w tym w zakresie zmiany Umowy powierzenia, zastosowania mają postanowienia Umowy podstawowej.


Załącznik nr 2 do Regulaminu świadczenia usług Therapify

– dla Specjalisty –


Tabela Opłat

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie oznacza, że akceptujesz naszą politykę prywatności.