Regulamin świadczenia Usług przez Therapify

- dla Pacjenta -

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa prawa i obowiązki Użytkownika, Pacjenta oraz Usługodawcy oraz zasady i warunki korzystania przez Użytkownika i Pacjenta z Usług za pośrednictwem Serwisu oraz Aplikacji.

 2. Usługodawca udostępnia Użytkownikom Aplikację ułatwiającą kontakt pomiędzy Pacjentem a Specjalistą na warunkach wskazanych w Regulaminie.

 3. Poniższe pojęcia użyte w Regulaminie należy rozumieć następująco:

 1. Therapify lub Usługodawca - firma THERAPIFY LIMITED z siedzibą w Warwick (Innovation Centre Gallows Hill; Warwick, England CV34 6UW), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców dla Anglii i Walii pod numerem 12097631, e-mail:hello@therapify.eu, realizująca Usługi opisane w Regulaminie.

 2. Serwis – serwis internetowy Usługodawcy prowadzony pod adresem https://www.therapify.eu.

 3. Aplikacja – aplikacja Therapify, oprogramowanie instalowane na urządzeniu mobilnym, za pośrednictwem którego świadczona jest Usługa, ułatwiające kontakt Specjalisty oraz Pacjenta, przy czym z funkcjonalności Aplikacji można korzystać również po zalogowaniu się na Konto w Serwisie.

 4. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia Usług przez Therapify – dla Pacjenta - określający prawa i obowiązki Użytkownika, Pacjenta i Usługodawcy.

 5. Użytkownik - osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych lub w zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy osoba nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych, która korzysta z Serwisu lub Aplikacji bądź zamierza korzystać z Serwisu lub Aplikacji.

 6. Pacjent – osoba fizyczna: a) posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych zamierzająca uczestniczyć lub uczestnicząca w Sesji; b) osoba fizyczna, która nie ukończyła 16 lat i posiada zgodę przedstawiciela ustawowego na udział w Sesji; c) osoba fizyczna, która ukończyła 16 lat, a nie ukończyła 18 lat oraz samodzielnie wyraziła zgodę na udział w Sesji oraz jednocześnie legitymuje się zgodą wyrażoną przez jej przedstawiciela ustawowego.

 7. Konsument- osoba fizyczna w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego.

 8. Specjalista – osoba fizyczna prowadząca Sesje, będąca psychologiem, psychoterapeutą, psychiatrą lub inną osobą niewymienioną powyżej, wykonującą czynności w zakresie świadczeń zdrowotnych, świadczącą usługi zdrowotne, medyczne lub paramedyczne na rzecz Pacjenta, przy wykorzystaniu Aplikacji.

 9. Profil – zbiór informacji na temat Profesjonalisty umieszczony w Serwisie oraz Aplikacji.

 10. Konto– indywidualny profil Pacjenta oznaczony imieniem oraz e-mailem. Dostęp do Konta zabezpieczony jest ustanowionym przez Pacjenta hasłem.

 11. Sesja- usługa świadczona przez Specjalistę na rzecz Pacjenta przy wykorzystaniu Aplikacji, realizowana w formie wideo rozmowy, chyba że Pacjent i Specjalista uzgodnią inną formę, w szczególności spotkanie osobiste.

 12. Konsultacja – bezpłatna usługa świadczona przez Usługodawcę, której celem jest wsparcie Pacjenta w wyborze odpowiedniego Specjalisty.

 13. Usługa – usługa świadczona przez Usługodawcę drogą elektroniczną polegająca na wysyłaniu i odbieraniu danych za pomocą publicznych systemów teleinformatycznych na indywidualne żądanie usługobiorcy – Użytkownika, Pacjenta, Specjalisty, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron.

 14. Kalendarz Sesji– funkcjonalność dostępna w Serwisie i Aplikacji służąca do zarządzania grafikiem pracy Specjalisty, umożliwiająca Pacjentowi dokonanie rezerwacji terminu u Specjalisty przez Internet oraz samodzielne dodawanie terminów dostępnych do zarezerwowania przez Specjalistę.

 15. Polityka Prywatności – zestaw informacji wymaganych przez przepisy z zakresu ochrony danych osobowych odnoszący się do zasad przetwarzania danych osobowych Użytkownika, Pacjenta, Specjalisty, dostępny pod adresem https://therapify.eu/pl/polityka-prywatnosci/

 1. Prawa i obowiązki Specjalisty oraz Usługodawcy określa odrębny regulamin.

 2. Korzystanie z pełnej funkcjonalności Usług dostępnych w Serwisie oraz Aplikacji wymaga utworzenia Konta, z zastrzeżeniem ograniczeń odnoszących się do elementów objętych odpłatnością, które są wyraźnie wskazane.

 3. Rejestracja Konta Pacjenta wymaga złożenia przez Pacjenta oświadczenia, że:

  1. zapoznał się oraz akceptuje postanowienia Regulaminu oraz Polityki Prywatności;

  2. wyraża zgodę na przetwarzanie szczególnej kategorii danych, w tym danych dotyczących stanu zdrowia, i ich przekazanie wybranemu Specjaliście.

 4. Rejestracja Konta Pacjenta jest równoznaczna w skutkach i oznacza, że:

  1. Pacjent jest uprawniony do samodzielnego utworzenia Konta;

  2. podane przez Pacjenta dane oraz informacje są prawdziwe i aktualne

  3. Pacjent zobowiązuje się do aktualizowania swoich danych niezwłocznie po ich zmianie.

 5. Umowa o świadczenie Usług polegających na umożliwieniu Użytkownikowi dostępu do treści znajdujących się w Aplikacji, zostaje zawarta w momencie zainstalowania aplikacji na urządzeniu mobilnym Użytkownika i aktywacji Konta.

 6. Użytkownik może w dowolnym momencie zażądać usunięcia Konta poprzez wysłanie na adres hello@therapify.eu oświadczenia zawierającego ww. żądanie lub poprzez skorzystanie z przycisku „Usuń Konto” dostępnego z poziomu Aplikacji. Usunięcie Konta skutkuje trwałym usunięciem wszelkich danych Użytkownika w terminie do 7 dni od zgłoszenia. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych szczególnej kategorii uniemożliwia korzystanie z funkcjonalności Serwisu i Aplikacji i powoduje usunięcie Konta oraz wszelkich danych Użytkownika.

§ 2. Zakres Usług oraz warunki techniczne ich świadczenia

 1. Serwis posiada funkcjonalność umożliwiającą w szczególności:

 1. zapoznanie się z opublikowanymi treściami, w tym na blogu,

 2. kontakt z Usługodawcą, w tym umówienie się na Konsultację oraz jej przeprowadzenie,

 3. utworzenie Konta czy wyszukanie Specjalisty oraz umówienie się ze Specjalistą na Sesję, w tym w ramach wizyty domowej.

 1. Aplikacja posiada funkcjonalność umożliwiającą w szczególności:

 1. utworzenie Konta;

 2. wyszukanie Specjalisty;

 3. umówienie się ze Specjalistą na Sesję, w tym w ramach wizyty domowej;

 4. wejście w relację ze Specjalistą poprzez zaproszenie Specjalisty i podanie jego adresu poczty elektronicznej lub poprzez zeskanowanie jego QR kodu w Aplikacji, co pozwala Specjaliście na udostępnienie materiałów w Aplikacji (dzienniki, formularze), przypisywanie zadań oraz wgląd w notatki Pacjenta;

 5. prowadzenie komunikacji w czasie innym niż Sesja w formie czatu między Specjalistą a Pacjentem;

 6. tworzenie notatek (Pacjenci w ramach dzienników i formularzy udostępnionych przez Specjalistę oraz Specjaliści w polu na notatki w ramach danego Pacjenta);

 7. definiowanie parametrów Pacjenta (stany, emocje) i ich 3-krotnego pomiaru w ciągu dnia na skali 0-10;

 8. wizualizację ocenianych parametrów na wykresie;

 9. generowanie formularzy, dzienników i kwestionariuszy dla Specjalisty;

 10. przesyłanie zaproszeń do pacjentów korzystających z usług Specjalisty w inny sposób niż przez Therapify do dokończenia rejestracji Konta w Aplikacji lub Serwisie Therapify lub do dodania opinii w związku z Sesją odbytą poza Therapify.


 1. Funkcjonalność Serwisu oraz Aplikacji jest stale rozwijana i może ulegać zmianom, o czym Użytkownik będzie na bieżąco informowany.

 2. Korzystanie z pełnej funkcjonalności Serwisu jest możliwe po spełnieniu przez Użytkownika następujących warunków technicznych:

 1. korzystanie ze sprzętu mającego zainstalowany najnowszy system operacyjny MacOS, Windows lub Android, a w przypadku Aplikacji – system operacyjny Android 5.0 Lollipop lub nowszy albo, dla systemu iOS, system operacyjny iOS 12.0 lub nowszy,

 2. połączenie z siecią Internet,

 3. posiadanie aktywnego i prawidłowo skonfigurowanego konta poczty elektronicznej (e-mail),

 4. korzystanie z najbardziej aktualnych wersji przeglądarek: Chrome, Safari, Opera, Firefox, Edge,

 5. włączona obsługa JavaScript oraz plików cookie w przeglądarce.

 1. Używanie nieaktualnych systemów operacyjnych lub przeglądarek internetowych może wpłynąć na brak możliwości korzystania lub ograniczoną możliwość korzystania z pełnej funkcjonalności Serwisu lub Aplikacji.

 2. Użytkownik obowiązany jest do korzystania z Serwisu oraz Aplikacji w sposób zgodny z prawem, dobrymi obyczajami i zasadami współżycia społecznego, mając także na uwadze poszanowanie dóbr osobistych, godności oraz praw własności intelektualnej osób trzecich. Użytkownika obowiązuje bezwzględny i nieograniczony w czasie i miejscu zakaz dostarczania jakichkolwiek treści o charakterze bezprawnym, w szczególności wzywających do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej, kulturowej oraz dotyczącej orientacji seksualnej, propagujących pornografię i przemoc, reklamowych, niezgodnych z zasadami powszechnie przyjętymi w społeczności internetowej. Niedopuszczalnym jest udzielanie za pośrednictwem Serwisu wszelkiego rodzaju porad medycznych (w szczególności w komentarzach w Serwisie), jak również udzielanie za pośrednictwem Aplikacji wszelkiego rodzaju porad medycznych lub terapeutycznych.

 3. Usługodawcy przysługuje prawo zawieszenia świadczenia dostępności Serwisu lub Aplikacji w związku z przeprowadzaniem niezbędnych prac konserwacyjnych lub mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa danych Użytkownika oraz w sposób zapewniający jak najmniejszą uciążliwość dla Użytkownika.

 4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne występujące w sprzęcie komputerowym, systemie teleinformatycznym oraz infrastrukturze telekomunikacyjnej, z których korzysta Użytkownik, a które uniemożliwiają Użytkownikowi korzystanie z Serwisu lub Aplikacji i oferowanych za jego pośrednictwem Usług oraz niedostępności Serwisu lub Aplikacji z powodu siły wyższej. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za błędne działanie systemów telekomunikacyjnych, platform dystrybucji aplikacji mobilnych oraz oprogramowania (innego niż Aplikacja) zainstalowanego na urządzeniu mobilnym Użytkownika.

 5. Koszty transmisji danych wymaganych do pobrania, instalacji, uruchomienia i korzystania z Serwisu lub Aplikacji pokrywa Użytkownik we własnym zakresie, na podstawie umów zawartych z operatorami telekomunikacyjnymi lub innymi dostawcami usług internetowych. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za jakąkolwiek odpłatność z tytułu wykorzystania transmisji danych, niezbędnego do korzystania z Serwisu lub Aplikacji. Usługodawca zaleca Użytkownikom Serwisu i Aplikacji korzystanie z funkcji systemu operacyjnego polegających na pomiarze ilości przesyłanych danych.

 6. Usługodawca świadczy usługę elektroniczną za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim Użytkownikom automatyczne otrzymywanie treści newslettera zawierającego informacje o Usługach, promocjach oraz specjalnych ofertach. Zapis na newsletter wymaga uprzedniego udzielenia przez Użytkownika zgody.

§ 3. Istotne informacje przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu i Aplikacji


 1. Korzystanie z Serwisu oraz Aplikacji jest bezpłatne, chyba że wyraźnie wskazano inaczej, przy czym:

  1. co do zasady odpłatny charakter ma dla Pacjenta uczestnictwo w Sesji, a wysokość i sposób tej odpłatności ustala Specjalista;

  2. zasady odpłatności korzystania z Serwisu oraz Aplikacji dla Specjalisty określa odrębny regulamin;

  3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzenia opłat od dowolnych usług świadczonych w ramach Serwisu lub Aplikacji i jednocześnie zobowiązuje się poinformować o zmianach z odpowiednim wyprzedzeniem;

  4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do prowadzenia akcji promocyjnych, marketingowych lub innych podobnych, mających na celu zachęcenie do korzystania z Usług, w tym umożliwiających Pacjentowi odbycie Sesji w cenie niższej niż deklarowana przez Specjalistę (w szczególności przy wykorzystaniu jednorazowych kodów rabatowych).

 1. Ogłoszenia, cenniki, reklamy i inne informacje uwidocznione w Serwisie oraz Aplikacji stanowią zaproszenie do zawarcia umowy ze Specjalistą w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

 2. Cena przeprowadzenia Sesji z wybranym przez Pacjenta Specjalistą oraz terminie wskazana na stronie Serwisu oraz Aplikacji jest kwotą brutto i zawiera wszystkie elementy składowe.

 3. W Serwisie oraz Aplikacji znajdują się treści chronione prawem autorskim i prawem własności intelektualnej oraz znaki towarowe. Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania praw własności intelektualnych przysługujących Usługodawcy oraz podmiotom trzecim. W szczególności zabronione jest kopiowanie i rozpowszechnianie wyżej wskazanej treści, używania do celów handlowych oraz do prezentacji na innych stronach internetowych bez zgody Usługodawcy.

 4. Oprogramowanie w zakresie Aplikacji mobilnej, jego nowe wersje, modyfikacje oraz wszelkie jego aktualizacje, adaptacje oraz inne zmiany wraz z kodem źródłowym, a także materiały i informacje, logotypy, elementy graficzne, znaki towarowe stanowią przedmiot autorskich praw majątkowych i prawa te podlegają ochronie na zasadach określonych w przepisach prawa powszechnie obowiązujących, w szczególności w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

 5. Użytkownik nie ma prawa do dekompilacji w stosunku do udostępnionej mu Aplikacji ani do dokonywania jakichkolwiek innych czynności związanych z nieautoryzowanym dostępem do zawartości baz danych.

 6. Usługodawca ułatwia Użytkownikowi wybór odpowiedniego Specjalisty poprzez możliwość odbycia bezpłatnej Konsultacji. Konsultacja prowadzona jest przez przedstawiciela Usługodawcy z Użytkownikiem w formie wideo rozmowy w umówionym terminie. Konsultacja nie stanowi świadczenia medycznego czy paramedycznego i nie jest realizowana przez osobę posiadającą uprawnienia, którymi legitymuje się Specjalista – celem Konsultacji jest bowiem przedstawienie metod pracy Specjalisty przy wykorzystaniu Aplikacji oraz pomoc w znalezieniu odpowiedniego Specjalisty. Konsultacja może zostać przeprowadzona zarówno z Użytkownikiem, który utworzył Konto, jak i jeszcze tego nie uczynił.

 7. Regulamin jest nieodpłatnie dostępny w Serwisie oraz w Aplikacji w sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści. Użytkownik, który zakłada Konto, otrzymuje wiadomość e-mail zawierającą załącznik z aktualnym Regulaminem.

§ 4. Zasady korzystania z Aplikacji

 1. Użytkownik może założyć Konto lub dokończyć jego rejestrację:

 1. za pośrednictwem Serwisu, umawiając się na Sesję; wybór Specjalisty oraz jednego z proponowanych przez Specjalistę terminów oraz podanie niezbędnych danych takich jak imię, adres e-mail oraz ustanowienie mocnego hasła;

 2. po pobraniu i zainstalowaniu Aplikacji na urządzeniu mobilnym oraz podaniu imienia, adresu e-mail oraz ustanowienia mocnego hasła;

 3. za pośrednictwem otrzymanego zaproszenia dodokończenia rejestracji Konta w Aplikacji lub Serwisie Therapify lub do dodania opinii w związku z Sesją odbytą poza Therapify

 1. Użytkownik jest zobowiązany do ustanowienia mocnego hasła i do jego zachowania w poufności, jak również do adekwatnego zabezpieczenia urządzenia wykorzystywania do korzystania z Aplikacji czy Serwisu. Usługodawca rekomenduje, aby hasło składało się z co najmniej 8 znaków, w tym małych i wielkich liter oraz cyfr i znaków specjalnych.

 2. Użytkownik może zainstalować Aplikację na dowolnej liczbie urządzeń mobilnych.

 3. Aplikację można pobrać bezpłatnie korzystając ze sklepów Google Play oraz App Store.

 4. Usługa świadczona za pośrednictwem Aplikacji polega na umożliwieniu wprowadzania przez Użytkowników informacji dotyczących wybranych przez nich czynników i zmiennych, ich systematyzowania zgodnie z wybranymi przez Użytkownika kryteriami oraz umożliwieniu Użytkownikom komunikacji, określania zadań do wykonania oraz udostępniania wcześniej opisanych informacji między sobą. Służy ona jedynie Użytkownikowi do zapisywania i odtwarzania istotnych dla niego informacji oraz komunikacji pomiędzy Użytkownikami.

 5. Użytkownik na własną odpowiedzialność może udostępnić wprowadzone przez siebie do Aplikacji informacje i dane innemu Użytkownikowi. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treść udostępnianych informacji i danych.

 6. Pacjent może umówić się z wybranym Specjalistą na Sesję poprzez zalogowanie się na Konto z poziomu Serwisu lub Aplikacji oraz wybranie odpowiedniego Specjalisty oraz terminu spośród dostępnych, a następnie przesłanie zapytania o możliwość odbycia Sesji do Specjalisty. Przesłanie zapytania odnośnie wizyty domowej wiąże się z koniecznością podania dokładnego adresu, pod którym ma się odbyć wizyta.

 7. Specjalista ma możliwość zablokowania wybranym przez siebie Użytkownikom rezerwacji terminów wizyt za pomocą Kalendarza Sesji. Usługodawca nie odpowiada za niedogodności jakie mogą wystąpić w związku z tym dla Użytkowników.

 8. W trakcie umawiania terminu Sesji Pacjent może zdecydować się na przekazanie Specjaliście dodatkowych informacji (wiadomość, notatki), w tym dotyczących stanu zdrowia, przy czym przesyłanie dokumentacji medycznej za pośrednictwem Serwisu czy Aplikacji nie jest dopuszczalne. Wprowadzone informacje zostaną przekazane do wybranego przez Pacjenta Specjalisty, u którego Pacjent umawia Sesję. Przekazanie takich danych ma pomóc Specjaliście w przygotowaniu się do Sesji.

 9. Odbycie Sesji jest możliwe po zaakceptowaniu zaproszenia przez Specjalistę.

 10. Zasady odpłatności oraz sposobu płatności proponuje odrębnie każdy Specjalista.

 11. Sesja odbywa się w formie wideo rozmowy.

 12. Specjalista ma prawo odmówić realizacji zarezerwowanej Sesji z przyczyn obiektywnych.

 13. Usługodawca zastrzega sobie prawo do skontaktowania się ze Specjalistą lub Pacjentem po terminie zarezerwowanej Sesji w celu potwierdzenia jej odbycia.

 14. Pacjent ma możliwość pozostawania w kontakcie ze Specjalistą przy wykorzystaniu narzędzi dostępnych w Aplikacji (takich jak: kontakt za pośrednictwem czatu, przesyłanie notatek), na zasadach uzgodnionych ze Specjalistą.

 15. Pacjent może otrzymywać od Usługodawcy powiadomienia typu push, w formie wiadomości elektronicznej wysłanej na podany adres poczty elektronicznej lub w formie SMS dotyczące korzystania z Aplikacji, w tym przypominające o terminie Sesji.

 16. Specjalista ma możliwość zaproszenia swojego pacjenta, z którym nawiązał relację poza Therapify do dokończenia rejestracji Konta w Aplikacji lub Serwisie lub do dodania opinii o odbytej ze Specjalistą sesji terapeutycznej poza Therapify.

 17. Skorzystanie z tej usługi polega na utworzeniu przez Specjalistę podstawowego Konta dla Pacjenta oraz przekazaniu przez Specjalistę adresu e-mail pacjenta, na który Usługodawca prześle wiadomość z linkiem umożliwiającym skorzystanie ze wskazanych wyżej usług.

 18. Aby skorzystać z możliwości przesłania zaproszenia Specjalista zobowiązany jest uzyskać uprzednią zgodę pacjenta na przekazanie jego adresu e-mail Usługodawcy, co potwierdza odpowiednim oświadczeniem.

 19. Zgodę, o której mowa w ust. 19 Specjalista uzyskuje w szczególności w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty e-mail poprzez podpisanie lub przesłanie przez pacjenta następującego oświadczenia: Wyrażam zgodę na przekazanie mojego adresu e-mail firmie THERAPIFY LIMITED z siedzibą w Warwick (Innovation Centre Gallows Hill; Warwick, England CV34 6UW), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców dla Anglii i Walii pod numerem 12097631 w celu przesłania mi zaproszenia do założenia konta w serwisie Therapify oraz umożliwienia dodania opinii o odbytej wizycie. Specjalista jest zobowiązany udostępnić dokument zgody na każde żądanie Usługodawcy, bez zbędnej zwłoki. Specjalista może wypełnić ten obowiązek poprzez przesłanie zgody na adres poczty elektronicznej Usługodawcy niezwłocznie po jej uzyskaniu.

 20. Zaproszony Pacjent ma następnie 14 dni na dokończenie rejestracji swojego Konta w Serwisie lub Aplikacji lub dodanie opinii. Pacjent może skorzystać z obydwu opcji lub tylko jednej z nich. Brak reakcji na zaproszenie w ciągu 14 dni powoduje trwałe usunięcie danych pacjenta z Serwisu lub Aplikacji.


 1. Usługodawca dokłada starań w celu zapewnienia poufności kontaktu pomiędzy Pacjentem oraz Specjalistą stosując adekwatne środki organizacyjne i techniczne, w tym szyfrowanie. Szczegółowe informacje o zastosowanych środkach znajdują się w Polityce Prywatności.

§ 5. Opinia o Specjaliście

 1. Pacjent, który odbył Sesję u danego Specjalisty lub jest potwierdzonym Pacjentem danego Specjalisty, w tym Pacjent zaproszony do dodania opinii, ma możliwość przedstawienia opinii, która zawiera ocenę oraz opis. Widoczność opinii w Serwisie i Aplikacji wymaga uprzedniego jej zatwierdzenia przez Specjalistę.

 2. Opinia opatrywana jest imieniem Pacjenta.

 3. Opinie i informacje o Specjalistach mogą dotyczyć wyłącznie działalności zawodowej Specjalistów.

 4. Opinie i informacje o Specjalistach mogą opierać się jedynie na osobistych doświadczeniach Pacjenta dotyczących danego Specjalisty.

 5. Niedopuszczalne jest:

 1. umieszczanie opinii wspólnych przez kilka osób;

 2. zamieszczanie w opiniach treści reklamowych, marketingowych lub odnoszących się do tzw. lokowania produktu. Niedozwolone jest również umieszczanie w opiniach linków do stron internetowych.

 3. umieszczanie opinii i komentarzy, które nie są zgodne z prawdą;

 4. umieszczanie opinii opierających się na relacjach osób trzecich, w tym małżonków, członków rodziny itp., z zastrzeżeniem wyjątku obejmującego Sesje z dzieckiem, osobą w podeszłym wieku, osobą niezdolną do samodzielnego wystawienia opinii.

 1. Jeden Pacjent może zamieścić tylko jedną opinię na Profilu jednego Specjalisty.

 2. Informacje, opinie i komentarze nie mogą naruszać prawa, dóbr osobistych, ani zasad współżycia społecznego. W szczególności niedozwolone jest używanie w opiniach wyrażeń wulgarnych, niecenzuralnych i obraźliwych, stosowanie przezwisk, odnoszenie się do sfery prywatnej i rodzinnej, oskarżanie o popełnienie przestępstwa, wzywanie do stosowania przemocy lub do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej itp. Niedozwolone jest również dodawanie opinii, które mogą zostać uznane za pomówienie lub które kwestionują kwalifikacje zawodowe Specjalisty.

 3. Pacjent, zamieszczając opinię w Serwisie oświadcza, że wystawiona przez niego opinia lub komentarz jest prawdziwy i zgodny z rzeczywistym stanem rzeczy, jak również że zgadza się na udostępnienie sporządzonej opinii w Serwisie i Aplikacji.

 4. Usługodawca ma prawo odmówić opublikowania opinii, komentarzy i informacji, a już opublikowane opinie, komentarze i informacje usunąć, jeżeli są sprzeczne z niniejszym Regulaminem lub przepisami prawa. W przypadku usunięcia opinii, komentarzy lub informacji Pacjentowi w stosunku do Usługodawcy nie przysługuje jakiekolwiek roszczenie.

 5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treść informacji, opinii i komentarzy przekazywanych przez Pacjentów lub Specjalistów.

§ 6. Odpowiedzialność

 1. Aplikacja nie jest narzędziem służącym do diagnozowania, zapobiegania, monitorowania, leczenia lub łagodzenia przebiegu chorób. Aplikacja nie umożliwia dokonywania czynności terapeutycznych bądź diagnostycznych. Aplikacja nie jest narzędziem medycznym.

 2. Wszelkie dane wprowadzane do Serwisu lub Aplikacji przez Użytkownika służą wyłącznie ich usystematyzowaniu, co w szczególności oznacza, że jakiekolwiek działania Usługodawcy nie mogą być kwalifikowane jako świadczenia zdrowotne. Dane i informacje mogą być wymieniane pomiędzy Pacjentem a Specjalistą wyłącznie w celu ułatwienia Specjaliście przygotowania się do Sesji.

 3. Usługodawca nie świadczy usług tworzenia, gromadzenia i przechowywania dokumentacji medycznej w rozumieniu przepisów. Specjalista jest zobowiązany do realizacji wszelkich obowiązków odnoszących się do dokumentacji medycznej we własnym zakresie i przy wykorzystaniu własnych zasobów.

 4. Informacje zawarte w Serwisie oraz Aplikacji nie stanowią źródła wiedzy medycznej i w żadnym zakresie nie mogą być traktowane jako substytut konsultacji lekarskiej czy też konsultacji z innym specjalistą. Postępowanie według informacji mających charakter wyłącznie zaleceń bez konsultacji ze specjalistą odbywa się na wyłączne ryzyko Użytkownika.

 5. Użytkownik jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo i zachowanie poufności swojego hasła do Konta. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za nieuprawniony dostęp do Konta na skutek uzyskania dostępu do hasła przez osoby trzecie. W przypadku podejrzenia możliwości ujawnienia hasła osobom trzecim, Użytkownik zobowiązuje się niezwłocznie zmienić hasło lub skontaktować się w tym celu z Usługodawcą.

 6. Użytkownik obowiązany jest do nieudostępniania swojego Konta innym Użytkownikom ani osobom trzecim niezależnie od podstawy prawnej udostępnienia Konta. Użytkownik nie może korzystać z Konta innego Użytkownika.

 7. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treść i formę materiałów i informacji umieszczonych w Serwisie czy Aplikacji przez Użytkownika. Usługodawca nie odpowiada za roszczenia Użytkowników oraz osób trzecich, których prawa i uzasadnione interesy zostały naruszone poprzez te materiały. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że Usługodawca nie jest zobowiązany do sprawdzenia lub weryfikacji materiałów lub informacji zamieszczanych przez Użytkowników.

 8. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za złamanie prawa bądź szkodę wywołaną jego działaniami w Serwisie czy Aplikacji, w szczególności podaniem nieprawdziwych danych, ujawnieniem tajemnicy zawodowej, innej informacji poufnej lub tajemnicy przedsiębiorstwa, naruszeniem dóbr osobistych lub praw autorskich oraz praw pokrewnych.

 9. Usługodawca wyraźnie zastrzega, iż korzystanie z Serwisu oraz Aplikacji i udostępnianych przez niego Usług odbywa się na wyłączne ryzyko Użytkownika lub Specjalisty. Wszelkie umieszczone w Serwisie i Aplikacji informacje i materiały, a także dostarczane za pośrednictwem Serwisu i Aplikacje usługi nie są objęte gwarancją co do ich wartości, przydatności, zupełności, kompletności czy użyteczności.

 10. Usługodawca nie odpowiada za wady fizyczne i prawne oferowanych Usług bezpłatnych oraz za należytą jakość towarów i usług bezpłatnych. Usługodawca nie odpowiada także za skutki niewykonania lub nienależytego wykonania zaciągniętych przez kogokolwiek, za pośrednictwem Serwisu czy Aplikacji, zobowiązań oraz zdolności tych osób do zaciągania zobowiązań. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności względem Specjalisty za fakt niestawienia się przez Pacjenta w umówionym terminie, zarezerwowanym za pośrednictwem Kalendarza Sesji. Usługodawca nie odpowiada wobec Pacjenta za brak możliwości zrealizowania zarezerwowanego za pomocą Kalendarza Sesji terminu z przyczyn leżących po stronie Specjalisty. W przypadku konieczności odwołania wizyty zainteresowane strony obowiązane są odwołać rezerwację za pośrednictwem Aplikacji.

 1. Usługodawca nie udziela żadnej gwarancji prawidłowego działania Serwisu czy Aplikacji w całości albo w części.

 2. W przypadku otrzymania przez Usługodawcę urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze przechowywanych danych dostarczonych przez Użytkownika lub Specjalistę i uniemożliwienia dostępu do tych danych, Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności względem tego Użytkownika lub Specjalisty za szkodę powstałą w wyniku uniemożliwienia dostępu do tych danych.

 3. W stosunku do podmiotów innych niż konsumenci, Usługodawca odpowiada wyłącznie za szkody spowodowane z wyłącznej winy umyślnej Usługodawcy. Wyłączona jest odpowiedzialność Usługodawcy za utracone korzyści.

 4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do czasowego lub trwałego zablokowania Konta Użytkownika po uprzednim zgłoszeniu zachowań niepożądanych przez Pacjenta (po stronie Specjalisty) lub Specjalisty (po stronie Pacjenta), poprzez bezpośredni kontakt z hello@therapify.eu. Użytkownicy mają prawo zgłaszać wszelkie nieprofesjonalne zachowania, które Usługodawca zweryfikuje z najwyższą uważnością i starannością, przy czym Usługodawca nie prowadzi nadzoru, kontroli i nie ocenia merytorycznie Specjalisty, z zastrzeżeniem weryfikacji Specjalisty co do posiadanych uprawnień.

§ 7. Tryb reklamacyjny oraz informacja o pozasądowym rozpatrywaniu sporów

 1. Użytkownik Serwisu lub Aplikacji ma prawo do złożenia reklamacji w związku z niezadowoleniem co do jakości Usługi poprzez wysłanie e-maila na adres hello@therapify.eu.

 2. Usługodawca rekomenduje, aby reklamacja zawierała następujące informacje:

 1. oznaczenie Użytkownika,

 2. opis nieprawidłowości,

 3. termin wystąpienia i czas trwania nieprawidłowości,

 4. ewentualne zrzuty z ekranu urządzenia mobilnego wskazujące na błędy lub prawidłowości w funkcjonowaniu Aplikacji.

 1. Usługodawca rozpatruje reklamacje w terminie 30 dni od daty ich otrzymania.

 2. Usługodawca udzieli Użytkownikowi odpowiedzi na reklamację poprzez wysłanie odpowiedzi na wskazany adres poczty elektronicznej, chyba że Użytkownik wniesie o udzielenie odpowiedzi w formie pisemnej.

 3. Spór zaistniały w związku z realizacją przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika Usług może zostać zakończony polubownie w drodze postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich. Udział Usługodawcy w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich jest dobrowolny, a przekazywane poniżej informacje nie stanowią zobowiązania Usługodawcy do wzięcia udziału w takim postępowaniu. W przypadku, gdy w następstwie złożonej przez Konsumenta reklamacji spór nie został rozwiązany, Usługodawca każdorazowo przekaże Konsumentowi na papierze lub innym trwałym nośniku oświadczenie o zamiarze wystąpienia z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich albo zgodzie na udział w takim postępowaniu albo o odmowie wzięcia udziału w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich. Jeżeli Usługodawca nie złożył żadnego oświadczenia, uznaje się, że wyraża zgodę na udział w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.

 4. Na zasadach określonych w Ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej, pod rozstrzygnięcie stałych sądów polubownych przy wojewódzkich inspektorach Inspekcji Handlowej może być poddany na wniosek Konsumenta spór o prawa majątkowe wynikające z umowy zawartej pomiędzy Konsumentem a Usługodawcą.

 5. Zasady i procedury dostępu do pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich określane są odrębnie w przepisach prawa (w tym w szczególności w Ustawie z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich) lub w regulacjach stosowanych przez podmioty uprawnione w ramach rozwiązywania sporów konsumenckich, w szczególności, w obowiązujących w tych podmiotach regulaminach. Konsument może również uzyskać informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasadach dostępu do tych procedur na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowych, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów oraz Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

 6. Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich), Konsument ma prawo do wniesienia skargi za pośrednictwem platformy internetowej ODR.

§ 8. Zmiana Regulaminu

 1. Usługodawca może dokonać zmiany Regulaminu w przypadku:

 1. zmiany zakresu lub sposobu świadczenia oferowanych w Serwisie lub Aplikacji Usług;

 2. zmiany funkcjonalności Serwisu lub Aplikacji;

 3. zmiany profilu działalności Usługodawcy;

 4. zapewnienia bezpieczeństwa informacji, jakie są pozyskiwane lub przetwarzane;

 5. zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa, które mają wpływ na treść Regulaminu;

 6. konieczności dostosowania zasad świadczenia Usług do nakazów, orzeczeń, postanowień lub wytycznych wynikających z decyzji właściwego w zakresie prowadzenia przez Usługodawcę organu administracji publicznej lub orzeczenia sądowego znajdującego zastosowanie w zakresie działalności Usługodawcy wpływającego na wzajemne prawa i obowiązki Stron;

 7. konieczności dokonania korekty oczywistych omyłek lub błędów pisarskich albo uzupełnienia luk lub nieścisłości w Regulaminie niedających się usunąć w wyniku wykładni zawartych postanowień;

 8. zaistnienia innych, wyłącznie ważnych przyczyn.

 1. Usługodawca poinformuje Użytkownika o zmianie Regulaminu z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem poprzez przesłanie stosownego powiadomienia na podany przy rejestracji Konta adres e-mail Użytkownika. Użytkownik otrzyma również informacje o zmianie Regulaminu poprzez ich udostępnienie w Serwisie oraz poprzez przypomnienie o zmianach przy pierwszym uruchomieniu Aplikacji, które będzie miało miejsce po wysłaniu powiadomienia na adresy poczty elektronicznej.

 2. Użytkownik może zakończyć świadczenie Usług poprzez złożenie oświadczenia o wypowiedzeniu w okresie, o którym mowa w ust. 2 powyżej, ze skutkiem na koniec tego okresu. Wypowiedzenie może dokonać drogą e-mail na adres hello@therapify.eu lub poprzez opcję „Usuń Konto” z poziomu Aplikacji.

 3. Zmiana Regulaminu wiąże Użytkownika, jeżeli Użytkownik nie zakończył świadczenia Usług w terminie wskazanym w ust. 2. Nie narusza to prawa Użytkownika do rezygnacji ze świadczenia Usług w każdym czasie i bez podawania powodów.

§ 9. Postanowienia końcowe

 1. Właściwym do rozstrzygania sporów wynikających ze świadczenia Usług, w przypadku sporów z Użytkownikami niebędącymi konsumentami jest sąd właściwy dla siedziby Usługodawcy.

 2. Uznanie poszczególnych postanowień niniejszego Regulaminu w sposób przewidziany prawem za nieważne bądź nieskuteczne nie wpływa na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. W miejsce nieważnego postanowienia zastosowana będzie reguła, która jest najbliższa celom nieważnego postanowienia i całego niniejszego Regulaminu.

 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa obowiązującego na terytorium RP. Na zasadzie art. 6 Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów sporządzonej w Wiedniu dnia 11 kwietnia 1980 r. Strony wyłączają zastosowanie niniejszej Konwencji do umów zawartych na podstawie Regulaminu.

 4. Prawem właściwym dla niniejszego Regulaminu jest prawo polskie. Wybór prawa polskiego na podstawie Regulaminu nie pozbawia Użytkownika ochrony przyznanej mu na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy między Użytkownikiem a Usługodawcą, na mocy prawa które zgodnie z właściwymi regulacjami byłoby właściwe w przypadku prawa wyboru.

 5. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie wyłączają, ani nie ograniczają jakichkolwiek uprawnień Konsumenta wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

 6. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie 8 grudnia 2020 r. i z tym dniem zastępuje dotychczasowe regulacje, z zastrzeżeniem § 5 który wchodzi w życie nie prędzej niż 1 marca 2021 r.


Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie oznacza, że akceptujesz naszą politykę prywatności.